Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019

 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019
 
 
Ogłoszenie w BZP nr 500077917-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619573-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1, 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail [email protected], faks 655 401 340.
Adres strony internetowej (url): www.wschowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp.
2. Zakres zamówienia obejmuje oczyszczanie:
2.1. dróg i ulic oraz chodników łącznej powierzchnia 163 609,9m2 , w tym:
2.1.1. drogi i ulice - 145 490,80 m2, 2.1.2. chodniki - 18 119,10 m2 .
2.2. koszy ulicznych - 294 szt.
2.3. koszy na psie odchody - 8 szt.
2.4. przystanków autobusowych - 7 szt.
3. Do zakresu prac objętych zamówienie należy:
1) oczyszczanie jezdni ulic, placów oraz oczyszczanie chodników i schodów w ciągu komunikacyjnym, w tym również oczyszczanie chodników w okresie sezonu zimowego (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi itp.), z pominięciem okresu zimowego utrzymania dróg.
2) opróżnianie koszy ulicznych oraz oczyszczanie powierzchni chodnika w promieniu 2 metrów wokół kosza.
3) opróżnianie koszy na psie odchody wraz z zakupem i uzupełnieniem zestawu higienicznego (obejmującego 4 tyś. torebek/rok),
4) sprzątanie przystanków autobusowych,
5) czyszczenie rynsztoków,
6) likwidacja zmiotek ulicznych,
7) usuwanie zarastającej roślinności z chodników,
8) likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej,
9) zwilżanie nawierzchni ulic i placów,
10) prace interwencyjne po imprezach masowych.
4. Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic, placów polega na usuwaniu piasku i innych zanieczyszczeń (także opadłych liści, odłamanych gałęzi i innych) z całej powierzchni jezdni ulic w tym pól martwych, zatok autobusowych, miejsc postojowych, a także górnych powierzchni krawężnika i opasek przyjezdniowych. Usługi powinny być realizowane mechanicznie lub ręcznie w szczególności wszędzie tam, gdzie użycie mechanicznego sprzętu nie jest możliwe (np. w miejscach parkujących samochodów) lub przy zastosowaniu specjalistycznych mechanicznych urządzeń i narzędzi czyszczących, z pominięciem okresu zimowego utrzymania dróg.
5. Oczyszczanie chodników ręczne lub mechaniczne polega na usuwaniu piasku i innych zanieczyszczeń z całej powierzchni chodnika oraz odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi w sezonie zimowym.
6. Usuwanie skutków wandalizmu, np. rozbite szkło, poprzewracane kosze uliczne, pojemniki na śmieci itp.
7. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie poprzez przeprowadzanie:
1) oczyszczania jezdni ulic i placów na całej szerokości pasa drogowego 2 x w roku wg wykazu ulic - Załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ.
2) oczyszczania jezdni ulic i placów - pas przykrawężnikowy szerokości 0,5 m 6 x w tygodniu (oprócz niedziel) – szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 1 do SIWZ .
3) oczyszczania ulic i placów - pas przykrawężnikowy szerokości 0,5 m w cyklu 1 x w tygodniu– szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 2do SIWZ .
4) oczyszczania jezdni, ulic i placów - pas przykrawężnikowy szerokości 0,5 m w cyklu 1 x w miesiącu – szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 3 do SIWZ .
5) oczyszczania chodników, placów i schodów w cyklu 6 x w tygodniu (poniedziałek - sobota, w godzinach od 630 do 1100 i od 1700 do 1900) – szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 4 do SIWZ .
6) oczyszczania chodników, placów i schodów w cyklu 1 x w tygodniu w godzinach od 630 do 1100 i od 1700 do 19 00 - szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 5 do SIWZ .
7) opróżniania 122 sztuk koszy ulicznych w cyklu nie mniej niż 1 x dziennie – szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 6 do SIWZ .
8) opróżniania 172 sztuk koszy ulicznych w cyklu nie mniej niż 3 razy w tygodniu – szczegółowy wykaz został określony w tabeli Załącznik nr 7 do SIWZ .
9) opróżnianie 8 sztuk koszy na psie odchody w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1x w tygodniu wraz z uzupełnieniem zestawu higienicznego - szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 8 do SIWZ .
10) oczyszczanie 1 x w tygodniu 7 szt. przystanków autobusowych na terenie miasta Wschowa (mycie szyb, opróżnianie koszy, pozamiatanie) - szczegółowy wykaz określony został w tabeli Załącznik nr 9 do SIWZ .
11) jednokrotnie w ciągu dnia zwilżanie w upalne dni tj. gdy temperatura powietrza o godz. 17:00 wynosi 25 stopni C i więcej nawierzchni ulic i placów wyszczególnionych w tabeli Załącznik nr 1 do SIWZ, z zastosowaniem polewarek samochodowych lub pojazdów przystosowanych i/lub zastosowanie w razie konieczności kurtyny wodnej po uzgodnieniu z koordynatorem oczyszczania miasta po stronie Zamawiającego.
12) prac interwencyjnych, o których mowa w pkt.11.
13) ustawianie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego koszy ulicznych, oraz:
a) utrzymanie w czasie trwania umowy, stałego stanu koszy ulicznych - 294 szt.;
b) utrzymanie w czasie trwania umowy, stałego stanu koszy na psie odchody - 8 szt.;
c) przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał inwentaryzacji koszy i niezwłocznego przekazywanie wyników inwentaryzacji na piśmie Zamawiającemu;
d) w przypadku stwierdzenia brakujących koszy powiadamianie o tym fakcie Zamawiającego;
e) mycie koszy co najmniej 1 raz na kwartał.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90610000-6

Dodatkowe kody CPV: 90620000-9, 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 448612.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o.
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 10
Kod pocztowy: 67-400
Miejscowość: Wschowa
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 459662.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 459662.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 459662.76
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Rozmiar: 47.00 KB
Data publikacji: 2017-12-19 13:27:08
Ilość pobrań: 14

Data publikacji: 2017-12-19 13:19:16 (92 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-12-19 13:27:08 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BIP_OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA[6225x1].doc) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa