Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o I-szym przetargu działek budowlanych we Wschowie

ogłoszenie o I-szym przetargu działek budowlanych we WschowieWschowa,dnia 28 października 2010 roku
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:
I.Lokalizacja:działki gruntu niezabudowane położone przy ul.Akacjowej i przy ul.Jarzębinowej we Wschowie:
1) -nr ewidencyjny 95/6,92/66,96/6,100/1 i 101/10 o łącznej powierzchni 0,1049 ha, Kw nr 7214,3078,5282,8178
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:65.000 zł+22%VAT=79.300 zł, słownie
złotych:siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;
2)-nr ewidencyjny 101/11,100/2,113/4 o łącznej powierzchni 0,1045 ha,Kw 8178.
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:65.000 zł+22%VAT=79.300 zł,słownie
złotych:siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;
3)-nr ewidencyjny 96/9 i 101/7 o łącznej powierzchni 0,1191 ha,Kw 5282 i 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:72.000 zł+22%VAT=87.840 zł,słownie
złotych:osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści.
4)-nr ewidencyjny 101/8 i 114/1 o łącznej powierzchni 0,1100 ha, Kw 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:70.000 zł+22%VAT=85.400 zł,słownie
złotych:osiedmdziesiąt pięć tysięcy czterysta.
5)-nr ewidencyjny 96/10 i 101/5 o łącznej powierzchni 0,1138 ha,Kw 5282 i 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:70.000 zł+22%VAT=85.400 zł,słownie
złotych:osiedmdziesiąt pięć tysięcy czterysta.
6)-nr ewidencyjny 115/1,114/7 i 101/6 o łącznej powierzchni 0,0963 ha,Kw 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:60.000 zł+22%VAT=73.200 zł,słownie
złotych:siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście.
7)-nr ewidencyjny 96/11 i 101/3 o łącznej powierzchni 0,1114 ha,Kw 5282 i 8178
przy ul.Akacjowej/Jarzębinowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:70.000 zł+22%VAT=85.400 zł,słownie
złotych:osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta.


8)-nr ewidencyjny 101/4 i 115/3 o łącznej powierzchni 0,1054 ha,Kw 8178
przy ul.Akcjowej/Jarzębinowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:65.000 zł+22%VAT=79.300 zł,słownie
złotych:siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;
Działki leżą w terenie uzbrojonym w następujące sieci:sieć energetyczna,sieć wodna.Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi,tereny niezabudowane.Działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

II.Lokalizacja:nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie-
przy ul.Zacisze oznaczona numerami ewidencyjnymi:349/2,374/1,313/3 i 373/3 o łącznej powierzchni 0,4669 ha,Kw 652,5267,58.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:"D-54 MU"-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,jednorodzinnej i zabudowy usługowej.


CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:320.000 zł+22% VAT=390.400 zł , słownie
złotych:trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta.
Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane jednorodzinne,zabudowane wielorodzinne,obiekty handlowo-usługowe,obiekty użyteczności publicznej,działki budowlane,kościół.
Uzbrojenie pełne w drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej.

-Zobowiązania i kary umowne:
1.Termin zagospodarowania nieruchomości-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia
podpisania podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3
lata.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy-wylanie fundamentów,
zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.
Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
-Miejsce i termin przetargu:06 grudnia 2010 roku godz.11.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.
Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.
-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001
2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.
W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 22% VAT) wpłacone
w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 30 listopada 2010 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1400, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2010-11-03 11:00:56 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa