Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych

Wschowa,dnia 08 listopada 2011 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul.Rynek 1

(strona internetowa:www.wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:


1.lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 21,81 m2 usytuowany na
   poddaszu
budynku mieszkalno-użytkowego przy ul.Niepodległości 47 we 
   Wschowie,złożony z 1 pokoju oraz kuchni.WC wspólne w podwórzu.Do lokalu
   przynależy skrytka o powierzchni 5,13 m
2 oraz piwnica o powierzchni 6,08 m2.
  
Księga wieczysta dla budynku:16434;

- lokal sprzedawany jest z udziałem:3302/103800 części w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie:971/3 i 972/3 o łącznej powierzchni 628 m2;

- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem B-15-MW,U-teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.


- CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:14.000 zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:czternaście tysięcy plus VAT (zwolniony);


2. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 21,50 m2, usytuowany na I piętrze budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul.Powst.Wlkp.6a,złożony z 1 pokoju i kuchni.Do lokalu przynależą:wc o powierzchni 0,50 m2 (na parterze budynku) oraz pomieszczenie pomocnicze na poddaszu o powierzchni 4,95 m2.
 
Księga wieczysta budynku:16820;

- lokal sprzedawany wraz z udziałem:2695/73040 części w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie:1453/5 i 1453/7 o łącznej powierzchni 453 m2;
 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem A-38 MUC-teren zabudowy mieszkaniowej,usługowej,usługi centrotwórcze.


- CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:13.000 zł+VAT (zwolniony)słownie złotych:trzynaście tysięcy plus VAT (zwolniony).


-Miejsce i termin przetargu:16 grudnia 2011 roku godz.11.00
  w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.


Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana

w przetargu.Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona
 o podatek VAT,
a pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001  2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium:10% ceny wywoławczej wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 12 grudnia 2011 roku włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez

wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub

unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym
 w przetargu
nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
 w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy,
 a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

adresem:www.wschowa.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                                     Krzysztof Grabka


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1400..

W sprawie terminu obejrzenia lokali -należy skontaktować się z pracownikami Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości.
Data publikacji: 2011-11-15 12:06:18 (1470 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa