Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 05.09.2013r.

Wschowa, dnia 24 lipca 2013 roku


                                               BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

 1. lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul.Daszyńskiego 27a we Wschowie o powierzchni

  użytkowej 49,70 m2 usytuowany na parterze budynku, złożony z 1 pokoju,

  kuchni, łazienki, przedpokoju i wiatrołapu;do lokalu przynależy komórka o powierzchni 11,00 m2 i strych o powierzchni 25,60 m2

  lokal zbywany z udziałem:8630/22002 części w nieruchomości wspólnej, budynek usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 2198/24 o powierzchni 329 m2 , objęty księgą wieczystą ZG1W/00012039/1.

  zgodnie z zapisami m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XIX//166/11 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we Wschowie-nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem „B-39 MW,U”-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi;

cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 35.000,00 zł

+ VAT (zwolniony);

Uwaga:pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości (osoby prywatne +Gmina Wschowa)

podpisane jest porozumienie, na mocy którego współwłaściciele zobowiązali się wyremontować pokrycie dachowe nad swoimi lokalami ze środków własnych;

 1. lokal użytkowy-magazyn usytuowany na parterze budynku przy ul.Mickiewicza 1 we

  Wschowie o powierzchni 46,62 m2, zbywany wraz z udziałem: 4662/60639 części

  w nieruchomości wspólnej, budynek usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 1889/11 o powierzchni 255 m2 , objęty księgą wieczystąZG1W/00022575/3

 • zgodnie z zapisami m.p.z.p. zatwierdzonego uchwałą Nr XIX//166/11 z 14.02.2008r. Rady Miejskiej we

  Wschowie-położna na terenach oznaczonych symbolem „J-47 MW”-zabudowa mieszkaniowa

  wielorodzinna;

  cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 20.000,00 zł + VAT(zwolniony);

 1. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 150 o powierzchni 0,8500 ha położona w Olbrachcicach, objęta księgą wieczystą ZG1W/00006122/5;

  -brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  -wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa zatwierdzonych uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. położona jest na położona na obszarze oznaczonym symbolem „ZL”-tereny z przewagą lasów i zalesień oraz obiektów gospodarki leśnej;

  -kształt działki zbliżony do prostokąta,działka porośnięta krzewami,częściowo zaśmiecona,

  wymagająca niwelacji,-przez działkę przechodzi linia energetyczna średniego napięcia, dojazd drogą gruntową;

  -cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 8.000,00 zł

+ VAT(zwolniony);

  działka jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

-Miejsce i termin I-szego przetargu: 05 września 2013 roku o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.


Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów (wg zapisów w księdze wieczystej);


- podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium: 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone w pieniądzu

na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa,

numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do dnia 30

sierpnia 2013 roku włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości  (osoby

pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu

lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba

prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis

z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest

przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa .pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Drugi Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

Stanisław Kowalczyk

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,

pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki,środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób zagospodarowania -Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2013-07-24 14:20:47 (1059 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa