Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rokowania -16.12.2013r.

                                                                                                                                                                           Wschowa, dnia 10.10.2013r.


                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnej

(po dwóch przetargach nieskutecznych)


  • nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ulicy Nowopolnej we Wschowie, woj.lubuskie (w sąsiedztwie drogi krajowej nr 12) złożona z 16 (szesnastu) działek ewidencyjnych.

  • nieruchomość zgodnie z zapisami zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część wschodnia zatwierdzonego Uchwałą XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 czerwca 2013 roku położona jest na obszarze oznaczonym symbolem:

-”2 P/U”- (działki oznaczone numerem ewidencyjnym:2182/3, 2179/3, 2178/2, 2177/2, 2176/2,2175/2, 2174/2, 2173/2, 2172/2, 2171/2, 2170/2, 2169/2, 2168/2, 2167/2, 2166/2 ) - które przeznacza się pod:

    -lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zabudową usługową;

    -działka 2162- częściowo położona na terenie oznaczonym symbolem „2P/U” a częściowo na terenie oznaczonym symbolem

    13 KDD”-drogi publiczne dojazdowe klasy „D”.

Nieruchomość graniczy bezpośrednio z gruntami rolnymi i drogami gminnymi o nawierzchni nieutwardzonej; najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok.80 m; dojazd do nieruchomości drogą gruntową, dostępność komunikacyjna średnia, kształt nieruchomości nieregularny; nieruchomość jest nieuzbrojona.

Informuje się, że wydana została decyzja Starosty Wschowskiego zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.:”Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami-ETAP 1”.

-przez część nieruchomości przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN 20kV (działka 2182/3);

-szczegółowe informacje o możliwości przyłączenia do mediów określą poszczególni dysponenci sieci przesyłowych;

-kwestię własności urządzeń podziemnych reguluje art.49 Kodeksu cywilnego.

Nieruchomość gruntowa jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetargi odbyły się: 01 lipca i 04 października 2013 r.


Numery ewidencyjne

działek

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość zaliczki

brutto

2182/3,2179/3,2178/2,2177/2,

2176/2,2175/2,2174/2,2173/3,

2172/2,2171/2,2170/2,2169/2,

2168/2,2167/2,2166/2,2162

4,9340

ZG1W/00002984/7,

ZG1W/00006230/5

480.000,00 zł+23%

VAT=590.400,00 zł

118.080,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości poprzez jej zabudowanie obiektami stałymi na podstawie pozwolenia na budowę (wyklucza się zabudowę tymczasową); uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów, uruchomienie nowopowstałego zakładu i zatrudnienie minimum 15 osób – w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości (termin ten obowiązuje także następców prawnych).

W razie niedotrzymania terminu wyżej określonego, nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania;

-15% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu jej zagospodarowania.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

-złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach,w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Rokowania-nieruchomość niezabudowana w rejonie ulicy Nowopolnej” w terminie najpóźniej do:10 grudnia 2013 roku włącznie osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w UMiG Wschowa lub przesłanie na adres:Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa;

-wpłacenie zaliczki w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto przelewem na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:

-imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

-datę sporządzenia zgłoszenia;

-oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

-proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;

-proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;

-kopię dowodu wniesienia zaliczki.

Rokowania odbędą się w dniu:16 grudnia 2013r. o godz.10.00 (część jawna)

i o godz.10.30 (część niejawna dla uczestników zakwalifikowanych do tej części)

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.

Rokowania odbędą się chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić osiągniętą w rokowaniach cenę sprzedaży nieruchomości (pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę brutto) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011.Za termin zapłaty ceny sprzedaży uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia,pozostałym uczestnikom zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia i rozstrzygnięcia rokowań.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych

w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, gdy zgoda ta jest wymagana (nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań wymaga takiego zezwolenia). W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa .pl , w Biuletynie Informacji Publicznej –oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informację o rokowaniach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24,II piętro,tel.65 540 86 47, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Planowania Przestrzennego-tel.65 540 86 17.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa może odwołać rokowania jedynie z ważnych uzasadnionych przyczyn.


                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa


                                                                                                                  Krzysztof GrabkaData publikacji: 2013-10-11 09:48:17 (1028 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa