Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Wschowa, dnia 01.10.2015 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność gminy:

-nieruchomość zabudowana położona przy ul.Garbarskiej 28 we Wschowie,

przy drodze krajowej nr 12 usytuowana na działkach:1681/3 i 1681/2 o łącznej powierzchni 0,4540 ha, księga wieczysta ZG1W/00002208/4;

-zabudowana budynkami po byłej OkręgowejSpółdzielni Mleczarskiej, nieużytkowana od kilku lat,a w związku z tym budynki uległy dewastacji; w skład nieruchomości wchodzą: budynek produkcyjny o kubaturze 2035 m3,budynek garażowo-warsztatowy o kubaturze 574 m3, budynek warsztatowy o kubaturze 339 m3, zespół budynków głównych o kubaturze 7329 m3, budynekportierni o kubaturze 33 m3,budynek gospodarczy o kubaturze88 m3,komin fabryczny, plac manewrowy,nieczynny budynek trafostacji oraz działki: 1681/3 i 1681/2 o łącznej powierzchni 0,4540 ha;

-nieruchomość wyposażona w media: sieć energetyczną, sieć wodno-kanalizacyjną, gaz, telefon;-dostęp do drogi publicznej bardzo dobry; nieruchomość położona jest w otoczeniu zabytku -zespołu architektoniczno-urbanistycznego miasta Wschowa wpisanego do rejestru zabytków pod numerami694/134 i 1295/2181/A; obiekty byłej mleczarni wpisane są do ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze;

-poprzednie przetargi ustne nieograniczone na w/w nieruchomość odbyły się: 02 września i 27 października 2014r.;

-nieruchomość nie jest obciążona, ani nie ma też wobec niej zobowiązań (wg zapisów w księdze wieczystej).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru miasta, na którym usytuowana jest przedmiotowa nieruchomość została podjęta Uchwała Nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.06.2014r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 15 lipca 2014r. pozycja numer 1448; nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem „U”,ustala się przeznaczenie na lokalizację zabudowy usługowej w tym lokalizację usług turystycznych;

  • -dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkalnych dla osób prowadzących działalność określoną w ust.1 w § 3 uchwały;

  • -dopuszcza się lokalizację tylko usług nieuciążliwych;

  • -ustala się zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2;

  • -dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dojść i przejść pieszych.

Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Ustalenia dodatkowe:

  1. konieczne uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zezwoleń odpowiednich organów na ewentualną rozbiórkę, przeróbkę, modernizację obiektów- w tym:w szczególności Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

  2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wschowie wydał Postanowienie Nr 86/2006 z dnia 21 lipca 2006r., w którym nakazał wykonanie ekspertyzy technicznej określającej zakres robót remontowych w budynku głównym; na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie wykonana została ocena techniczna sporządzona we wrześniu 2006 r., z którą można się zapoznać w Zespole Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości-pokój nr 24,II piętro ratusza.

Nieruchomość zabudowana jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym: 400.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Miejsce i termin I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 06 listopada 2015 roku o godz.10.00 w siedzibie tut.Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 02 listopada 2015 roku włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu,wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.

Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w przetargu.

Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości ( pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa. pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                                                              Miasta i Gminy

 

                                                                                                                                                    Danuta Patalas

 

Informacji o przetargu udziela Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24 II piętro, telefon: (65) 540 86 47, w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje w Zespole Planowania Przestrzennego - pokój 23).Data publikacji: 2015-10-06 13:28:33 (1117 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa