Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ROKOWANIA - 22.11.2016 r.

Wschowa, dnia 13.10.2016r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA ROKOWANIA

(po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym)

 

Na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

 

I.Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie-w rejonie ul. Nowopolnej złożona z 3 -ech działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2182/1, 2179/1

 i 2180/3 o  o łącznej powierzchni 0,4130 ha, księgi wieczyste: ZG1W/000002984/7 i ZG1W/00006230/5, (dla działki 2180/3-nie założono księgi);

-     zgodnie z zapisami zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych -część wschodnia- zatwierdzonej uchwałą nr  XXXIII/368/13  Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 czerwca 2013r. - przedmiotowa nieruchomość położona jest  w jednostce: "3 P/U" – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zabudową usługową;

  • dojazd do nieruchomości drogą gminną,dostępność komunikacyjna dobra, kształt nieruchomości – nieregularny, nieruchomość płaska,nieogrodzona, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową,  kanalizacyjną, energetyczną,  działkę 2180/3 przecina linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV.;
  • pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 czerwca 2016r , drugi przetarg:03 października 2016r.-obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do rokowań: 159.500,00 zł+23%VAT=196.185,00 zł (brutto).

 

II.Lokalizacja: działka gruntu niezabudowana położona w rejonie ul.Zacisze we Wschowie  oznaczona numerem ewidencyjnym 433/2 o  powierzchni  0,1120 ha, księga wieczysta:

ZG1W/00005831/1;

-    zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów

      funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia zatwierdzonej uchwałą Nr XVI/165/16  Rady Miejskiej we

      Wschowie z dnia 31 marca 2016r. - przedmiotowa działka położona jest  w jednostce: "29MN/U" – teren

      zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej

       jednorodzinnej z usługami;

  • dojazd do nieruchomości drogą gruntową z ul.Zacisze , kształt działki-regularny prostokąt, rejon  lokalizacji wyposażony  w sieci: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną (w pobliżu również sieć gazowa).
  • pierwszy przetarg odbył się w dniu 31 maja 2016r , drugi przetarg:03 października 2016r.-obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do rokowań: 50.000,00 zł+23%VAT =61.500,00 zł (brutto).

 

III.Lokalizacja:  działka gruntu niezabudowana położona przy ul.Węgierska  we Wschowie  oznaczona numerem ewidencyjnym 406/13 o  powierzchni  0,1106 ha, księga wieczysta:

ZG1W/00001608/1;

-    zgodnie z zapisami zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów

      funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia zatwierdzonej uchwałą nr  XVI/165/16 Rady Miejskiej we

      Wschowie z dnia 31 marca 2016r. - przedmiotowa działka położona jest  w jednostce: "33-MN/U" – tereny

       zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

      z usługami;

  • dojazd do nieruchomości drogą gruntową -ul.Węgierska, kształt działki-zbliżony do prostokąta, rejon  lokalizacji wyposażony  w sieci: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną (w pobliżu również sieć gazowa).
  • pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 czerwca 2016r , drugi przetarg:03 października 2016r.-obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do rokowań: 54.000,00 zł+23%VAT =66.420,00 zł (brutto).

 

IV.Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona pomiędzy ul.Konradowską/ul.Przemysłową we Wschowie  oznaczona numerem ewidencyjnym 1740/2 o  powierzchni  0,3479 ha, księga wieczysta:ZG1W/00004296/1;

-    zgodnie z zapisami zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów

      funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia zatwierdzonej uchwałą nr  XVI/165/16 Rady Miejskiej we

      Wschowie z dnia 31 marca 2016r. - przedmiotowa działka położona jest  w jednostce: "9 P/U" –  teren pod

     lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej ;

  • kształt działki- prostokąt, rejon  lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną

 (w pobliżu również sieć gazowa), dostępność komunikacyjna średnia: od ul.Konradowskiej lub Przyczyny Górnej;

  • pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 lipca 2016r , drugi przetarg:03 października 2016r.-obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do rokowań: 130.000,00 zł+23%VAT =159.900,00 zł (brutto).

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji

 Gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, Gmina może  wskazać granice  nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w rokowaniach lecz nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym.

 

 Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne   od wszelkich długów i ciężarów.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia:16 listopada  2016r. na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa. Na kopercie dopisać:”Rokowania” -nieruchomość:(wpisać numer działki), Nie otwierać.”

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna

   lub inny podmiot;

2)datę sporządzenia zgłoszenia;

3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

   zastrzeżeń;

4)proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu: 22 listopada 2016r.

 o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

 

Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części) odbędzie się w tym samym dniu ,tj. 22 listopada 2016r. o godz.10.30 również w sali posiedzeń UMiG Wschowa.

Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.

 

Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) winna zostać wpłacona

w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku  Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018  najpóźniej do  16 listopada 2016 roku włącznie.

 

Za datę wniesienia zaliczki  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek    Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania  wygra zalicza się na poczet ceny  nabycia.   Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego  rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia  rokowań

lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.  Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach.

Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona 

o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy  Wschowa    prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258  0011  przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana  należność musi znajdować się na w/w koncie. 

 -Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach   nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.   Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

 zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań

 może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

 Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu

 zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy

 uczestnikiem rokowań jest osoba  prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika,

 powinna przedłożyć do  wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik

 rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest  przedłożenie oryginału

 pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod    adresem:www. wschowa.bip. pl.

      Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.

/-/ Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy    

                                                                                                                                                                                                     Miłosz  Czopek

 

Informacji o rokowaniach udziela Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500,  w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój 23, tel.65 540 86 34).



Data publikacji: 2016-10-17 09:29:23 (790 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa