Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wyciąg z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym -termin 28 luty 2017r.

 

Wschowa, 27.12.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnej

 

 

 

-nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona z 5-ciu działek gruntu położona przy

 

Rondzie Wolsztyńskim-(kierunek:Wolsztyn) w miejscowości Wschowa,gm.Wschowa,

 

woj.lubuskie:

 

-kształt nieruchomości – nieregularny;

 

-dostępność komunikacyjna-bardzo dobra;

 

-uzbrojenie: sieć energetyczna,woda (w ulicy Wolsztyńskiej);

 

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ”1U” - tereny

 

zabudowy usługowej - zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania

 

przestrzennego - część zachodnia, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we

 

Wschowie z dnia 31.03.2016r.:

 

-nieruchomość składa się z następujących działek: 2311/1, 2299/2, 2300/2, 2298/4, 2297/4

 o łącznej powierzchni 1,3762 ha; działki objęte są księgami: ZG1W/00022641/7, ZG1W/00006467/5 i ZG1W/00003735/4.

 

Cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 650.000,00 zł+23%VAT=799.500,00 zł brutto.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu: 28 lutego2017r. o godz.10.00wsali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Nieruchomość jest zbywana wg danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy nieruchomości ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, tj.79.950,00 zł najpóźniej do dnia 22 lutego 2017r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

 

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25, tel. 65 540 86 34) .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

                                                                                                                                                                        Wschowa

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Miłosz Czopek

 Data publikacji: 2016-12-27 09:16:58 (698 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa