Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ROKOWANIA Rynek 8 i Niepodległości 29a

Wschowa, dnia 18.08.2017r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul. Rynek 1
(strona internetowa:www. wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA ROKOWANIA
(po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, które odbyły się:
13 marca i 03 lipca 2017 roku)

Na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:
I. Lokal mieszkalny nr 1 położony na I piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości 29a
(w podwórzu) o łącznej powierzchni 84,70 m2 -w tym: powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 40,68 m2 oraz  pomieszczenia przynależne do lokalu: komórka gospodarcza: 10,70 m2, pralnia: 10,90 m2 oraz piwnica: 22,42 m2); budynek wchodzi w skład Wspólnoty Mieszkaniowej: ul. Niepodległości 27, 29, 29a; budynki Wspólnoty położone są na działkach geodezyjnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 980, 981, 979/1, 979/5  o łącznej powierzchni 0,0365 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00006554/2; lokal zbywany w udziale: 8470/53774 części w nieruchomości wspólnej;
-lokal mieszkalny  nr 1 położony na I piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki, instalacje: wodnokanalizacyjna,
 elektryczna i gazowa-wszystkie -do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi drewniane-zużyte,
 ogrzewanie piecowe; lokal do kapitalnego remontu lub rozbiórki;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” MU/6” - tereny zabudowy
mieszkaniowej z usługami -zgodnie ze zmianą miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  – obszaru  w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej, zatwierdzonej Uchwałą Nr VII/65/15 Rady Miejskiej we  Wschowie  z dnia 28.05.2015r.
-w dziale III  ZG1W/00006554/2 wpisano służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 979/3.
-cena wywoławcza do rokowań: 12.000,00 zł+VAT (zwolniony).

II. Lokal użytkowy położony na parterze (wejście do lokalu z korytarza) w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Rynek 8  o łącznej powierzchni 41,08 m2 , brak pomieszczeń przynależnych, budynek  usytuowany na działce 1442/13   o  powierzchni 0,0286 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00007241/2; lokal zbywany w udziale: 4108/47218 części w nieruchomości wspólnej; WC użytkowane  w korytarzu;
-lokal składa się z 1 pomieszczenia (o różnych wysokościach), instalacje: wodnokanalizacyjna, stolarka  drzwiowa -do wymiany, posadzka  betonowa, brak ogrzewania, 1  okno skierowane w stronę podwórza;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” A-40 MW,U” - tereny
 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej  -  zgodnie z zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania    przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we  Wschowie  z   dnia 14.02.2008r.
-budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 785/610A -od wylicytowanej kwoty zostanie udzielone
 50% bonifikaty;
-cena wywoławcza do rokowań: 17.000,00 zł+VAT (zwolniony).
Nabywca przejmuje nieruchomości  w stanie istniejącym.
Kontakt  telefoniczny w sprawie umówienia terminu oglądania lokali i nieruchomości -przeznaczonych do sprzedaży  w drodze rokowań-65 540 86 47 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy (proponowany termin:25 września i 02 października godz.15.00-ul. Rynek 8 i godz.15.15-ul. Niepodległości 29a).

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne  od wszelkich długów i ciężarów  według zapisów w księgach wieczystych za wyjątkiem wpisu w dziale III księgi wieczystej ZG1W/00006554/2.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia:04 października 2017r. na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa. Na kopercie dopisać:
”Rokowania” - nieruchomość:(wpisać: lokal /nieruchomość/), Nie otwierać.”
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
   lub inny podmiot;
2)datę sporządzenia zgłoszenia;
3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez
   zastrzeżeń;
4)proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu:  10 października 2017r.
 o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.
Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części) odbędzie się w tym samym dniu, tj. 10 października 2017r. o godz.10.30 również w sali posiedzeń UM i G Wschowa.
Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.
Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto winna zostać wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku  Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018  najpóźniej do 04 października 2017 roku włącznie.
Za datę wniesienia zaliczki  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek  Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania  wygra zalicza się na poczet ceny  nabycia.   Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego  rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia  rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.  Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach.
Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona  o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy  Wschowa  prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258  0011  przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana  należność musi znajdować się na w/w koncie.  
 -Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach   nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.   Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do  zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań  może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.
Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest  przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod  adresem:www. wschowa.bip. pl.
    Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.
                                                                                                     

Burmistrz  Miasta i Gminy Wschowa   
        
           Danuta  Patalas                                                                                                     
   
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                         
Informacji o rokowaniach udziela Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500,  w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój 23, tel.65 540 86 34).Data publikacji: 2017-08-23 14:30:16 (645 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa