Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przetarg ograniczony - ulica Węgierska i Staroleszczyńska

Wschowa, dnia 18 sierpnia 2017r.

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA
O G Ł A S Z A
I-szy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następujących  nieruchomości stanowiących własność Gminy Wschowa:

1)nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie przy ul. Węgierskiej
 oznaczona numerem ewidencyjnym działki 406/16 o powierzchni 0,0338 ha, księga
 wieczysta ZG1W/00001608/1;
-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -nieruchomość położona na terenie
  oznaczonym symbolem „ 33 MN/U”-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy  usługowej
  lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
OPIS nieruchomości:
-działka niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, bezpośredni dostęp do drogi publicznej;
-w rejonie jej lokalizacji znajdują się sieci:wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa;
-księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
CENA WYWOŁAWCZA w I-szym przetargu: 18.000,00 zł+23%VAT =22.140,00 zł brutto
Przetarg ogranicza się do współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich usytuowanych na działkach: 406/17, 406/12
i 408 -z uwagi na to, iż sprzedawana nieruchomość ma ograniczoną możliwość zabudowy (działka o niewielkiej powierzchni, jest ustalona nieprzekraczalna linia zabudowy) i może poprawić warunki zagospodarowania wymienionych nieruchomości;

2)-nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie w rejonie ul. Staroleszczyńskiej  oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1648/2 no powierzchni 0,1674 ha, księga wieczysta ZG1W/00006238/1;
-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -nieruchomość położona na terenie
 oznaczonym symbolem „ 10 MN/U”-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowo-usługowej;
OPIS nieruchomości:
-działka niezabudowana o regularnym kształcie, brak bezpośredniego i pośredniego dostępu do drogi publicznej;
-w rejonie jej lokalizacji znajdują się sieci:wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa;
-księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
CENA WYWOŁAWCZA w I-szym przetargu: 82.000,00 zł+23%VAT =100.860,00 zł brutto.
Przetarg ogranicza się do współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich usytuowanych na działkach: 1638/4, 1644/1,1649,1644/5,1644/6 1648/1 -z uwagi na to, iż sprzedawana nieruchomość jest bez dostępu do drogi publicznej , a jej nabycie  może poprawić warunki zagospodarowania wymienionych nieruchomości.


Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto dla w/w nieruchomości:
1) (dla działki 406/16) w kwocie:  2.214,00 zł  brutto należy wpłacić na konto:  33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 prowadzone przez BS Wschowa najpóźniej do dnia 05 października 2017r.;
-wyznacza się termin zgłoszenia się osób zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości do dnia 05 października 2017r.osoby zainteresowane nabyciem winny przedłożyć dokument własności dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:406/17,406/16 i 408 (np.kopia aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis księgi wieczystej);

2)(dla działki 1648/2) w kwocie: 10.086,00 zł brutto należy wpłacić na konto: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 prowadzone przez BS Wschowa najpóźniej do dnia 05 października 2017r.;
-wyznacza się termin zgłoszenia się osób zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości do dnia 05 października 2017r.osoby zainteresowane nabyciem winny przedłożyć dokument własności dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:1638/4,1644/1,
1649,1644/5,1644/6,1648/1 (np.kopia aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis księgi wieczystej).


Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu  11 października  2017r.
  o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie oraz przedłożenie kserokopii w/w dokumentów w Zespole ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości (pokój nr 24, II piętro ratusza) w wyznaczonym terminie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej do godz. 13.00 następnego dnia  po zamknięciu,
 odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.
O miejscu, terminie zawarcia umowy notarialnej ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                    Danuta Patalas

Informacji o przetargu udziela Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24, II piętro, telefon:65 540 86 47 w poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00. Informacji odnośnie sposobu zagospodarowania udziela Zespół ds. Planowania przestrzennego-pokój nr 25, tel.65 540 86 21 lub 65 540 86 34 w godzinach pracy urzędu.Data publikacji: 2017-08-23 14:42:47 (574 odsłon)
- Sylwia Prętka-Szulc
tel.     e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa