Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-przetarg ograniczony

Wschowa, dnia 10 kwietnia 2018r.BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA O G Ł A S Z A
I-szy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wschowa:
-nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie przy  ul.T.Kościuszki  oznaczona numerem ewidencyjnym działki 867 o powierzchni 0,0115 ha, księga wieczysta ZG1W/00007156/9;
-zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia zatwierdzonej uchwałą Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia  31 marca 2016r. -nieruchomość położona na terenie  oznaczonym symbolem „ 55 MN/U”-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
OPIS nieruchomości:
-działka niezabudowana w kształcie litery „L”,  dostęp do drogi publicznej  od-ul.T.Kościuszki;
-w rejonie jej lokalizacji znajdują się sieci:wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa; -księga wieczysta nie wykazuje obciążeń;
-nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.
CENA WYWOŁAWCZA w I-szym przetargu ustnym ograniczonym: 4.500,00 zł + 23%VAT  = 5.535,00 zł brutto.
Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości sąsiednich usytuowanych na działkach: 866 i 868  -z uwagi na to, iż sprzedawana nieruchomość graniczy z  nieruchomościami zabudowanymi, jednakże  może poprawić warunki zagospodarowania w głównej mierze wyżej wymienionych nieruchomości.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 22 maja 2018r. o godz.10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto: 553,50 zł należy wpłacić na konto:
33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 prowadzone przez BS Wschowa najpóźniej do dnia 15 maja  2018r.

Wyznacza się termin zgłoszenia się osób zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości do dnia 15 maja 2018r.Osoby zainteresowane nabyciem winny przedłożyć dokument własności dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:866 i 868 (dopuszcza się przedłożenie do wglądu jednego z następujących  dokumentów:  akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis księgi wieczystej).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie oraz przedłożenie kserokopii w/w dokumentów w Zespole ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości (pokój nr 24, II piętro ratusza).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej do godz. 13.00 następnego dnia  po zamknięciu,
 odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.
O miejscu, terminie zawarcia umowy notarialnej ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                                                                                         Wschowa

                                                                                                                                                       Miłosz Czopek

Informacji o przetargu udziela Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24, II piętro, telefon: 65 540 86 47 w poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00,
w piątek od 7.00 do 14.00. Informacji odnośnie sposobu zagospodarowania udziela Zespół ds. Planowania przestrzennego-pokój nr 25, tel. 65 540 86 21 lub 65 540 86 34 w godzinach pracy urzędu.Data publikacji: 2018-04-16 12:15:30 (376 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa