Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

II-gi przetarg ustny ograniczony

Wschowa, dnia 10 kwietnia 2018r.

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA O G Ł A S Z A
II -gi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wschowa:
-nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie w rejonie ul. Staroleszczyńskiej  oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1648/2 o powierzchni 0,1674 ha, księga wieczysta ZG1W/00006238/1;
-dział III i IV księgi nie wykazują żadnych wpisów;
-zgodnie ze zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie  z nim związanych-część wschodnia zatwierdzonej uchwałą nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 czerwca 2013r. - nieruchomość położona na terenie  oznaczonym symbolem „ 10 MN/U”-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy  usługowej.
Dla obszaru „10 MN/U” ustala się: a)przeznaczenie na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b)przeznaczenie na lokalizację zabudowy usługowej, c)przeznaczenie na lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, d)dopuszcza się lokalizację tylko usług nieuciążliwych, e)zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
OPIS nieruchomości:
-działka niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, brak bezpośredniego i pośredniego dostępu do drogi publicznej (ma ograniczoną możliwość zabudowy);
-w rejonie jej lokalizacji znajdują się następujące sieci:wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

CENA WYWOŁAWCZA w II-gim  przetargu: 49.000,00 zł + 23%VAT = 60.270,00 zł brutto.

Przetarg ogranicza się do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich usytuowanych na działkach: 1638/4, 1644/1, 1644/5 , 1644/6,  1648/1 , 1649- z uwagi na to, iż sprzedawana nieruchomość jest bez dostępu do drogi publicznej , a jej nabycie  może poprawić warunki zagospodarowania wymienionych nieruchomości.
I-szy przetarg na w/w nieruchomość odbył się w dniu 05 grudnia 2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto dla w/w nieruchomości  w kwocie:
 6.027,00 zł brutto należy wpłacić na konto: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 prowadzone przez BS Wschowa najpóźniej do dnia 15 maja 2018r.;
Wyznacza się termin zgłoszenia się osób zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości do dnia 15 maja 2018r.
Osoby zainteresowane nabyciem winny przedłożyć dokument własności dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:1638/4, 1644/1, 1644/5, 1644/6, 1648/1, 1649  (dopuszczalne jest przedłożenie  następujących dokumentów np.: akt  notarialny, wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis księgi wieczystej).

DRUGI przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 22 maja  2018r.  o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie oraz przedłożenie kserokopii w/w dokumentów w Zespole ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości (pokój nr 24, II piętro ratusza) w wyznaczonym terminie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej do godz. 13.00 następnego dnia  po zamknięciu,
 odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.
O miejscu, terminie zawarcia umowy notarialnej ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
                                                                                                                                                                  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                                                                                                                     Wschowa
                                                                                    
                                                                                                                                                                                    Miłosz Czopek

Informacji o przetargu udziela Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24, II piętro, telefon:65 540 86 47 w poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00. Informacji odnośnie sposobu zagospodarowania udziela Zespół ds. Planowania przestrzennego-pokój nr 25, tel.65 540 86 21 lub 65 540 86 34 w godzinach pracy urzędu.Data publikacji: 2018-04-16 15:14:46 (693 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa