Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie Burmistrza o I-szym przetargu ustnym ograniczonym-termin:24 października 2018r.

                                                                                                                                                       Wschowa, dnia 21 września 2018r.

                                                         BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA
                                                                              O G Ł A S Z A
I-szy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wschowa:
-nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Tylewicach  oznaczona numerem ewidencyjnym działki 146/3 o  powierzchni 0,2000 ha, księga wieczysta ZG1W/00002930/4;
-dział III i IV księgi nie wykazują żadnych wpisów;
-dla miejscowości Tylewice –brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXV/392/13 z 26.09.2013r. działka położona na terenie oznaczonym symbolem:”MP”-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;
OPIS nieruchomości:
-działka niezabudowana o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta, niekorzystnym dla zabudowy (wąski prostokąt), nadto przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, co utrudnia ewentualną jej zabudowę, działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w której znajdują się sieci: wodociągowa i energetyczna.

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym  przetargu: 30.000,00 zł + VAT (zwolniony).

Przetarg ogranicza się do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich usytuowanych na działkach: 146/2, 147/2, 147/3, 147/4- z uwagi na to, iż sprzedawana nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej lecz samodzielnie nie mogłaby zostać zagospodarowana (jest zbyt wąska i przecina ją sieć wodociągowa).Jej nabycie i przyłączenie do jednej z w/w nieruchomości  może poprawić warunki zagospodarowania.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto dla w/w nieruchomości  w kwocie:
 3.000,00 zł brutto należy wpłacić na konto: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 prowadzone przez BS Wschowa najpóźniej do dnia 19 października 2018r.;
Wyznacza się termin zgłoszenia się osób zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości do dnia 19 października 2018r.
Osoby zainteresowane nabyciem winny przedłożyć dokument własności dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:146/2, 147/2, 147/3, 147/4 (dopuszczalne jest przedłożenie  następujących dokumentów np.: akt  notarialny, wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis księgi wieczystej).
PIERWSZY przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 24 października  2018r.  o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie oraz przedłożenie kserokopii w/w dokumentów w Zespole ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości (pokój nr 24, II piętro ratusza) w wyznaczonym terminie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej do godz. 13.00 następnego dnia  po zamknięciu,
 odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.
O miejscu, terminie zawarcia umowy notarialnej ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
                                                                                                                        Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                                                                        Wschowa
                                                                                   
                                                                                                                                       Miłosz Czopek

Informacji o przetargu udziela Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24, II piętro, telefon:65 540 86 47 w poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00. Informacji odnośnie sposobu zagospodarowania udziela Zespół ds. Planowania przestrzennego-pokój nr 25, tel. 65 540 86 34 w godzinach pracy urzędu.
Data publikacji: 2018-10-01 12:13:25 (262 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa