Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ROKOWANIA-na sprzedaż nieruchomości 14 listopada 2018r.

                                                                                                                                                            Wschowa, dnia 05.10.2018r.

                                                     BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
                                                          67-400 Wschowa,ul. Rynek 1
                                                (strona internetowa:www. wschowa.pl) tel.(65) 540 86 00
                                                                        OGŁASZA ROKOWANIA
                                     (po dwóch przetargach negatywnych, które odbyły się: 16 lipca 2018r. i 06 października 2018 r.)

Na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy:
I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/10 o powierzchni 0,2691 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2;
działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;
-kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową gminną, rejon
 lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną;
-działka nie stanowi gruntów objętych uproszczonym planem urządzenia lasu;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część  zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);
-przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, co utrudnia jej przyszłą zabudowę - nowy nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia właścicielowi sieci prawa swobodnego do niej dostępu  w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba  przeprowadzenia  prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych (ewentualnie ustanowienia na żądanie prawa nieodpłatnej  i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu) lub - w razie kolizji planowanej zabudowy z przebiegiem sieci kanalizacji  wodociągowej – jej przebudowa będzie możliwa na koszt inwestora -  w ramach dokonanych uzgodnień z  jej właścicielem  (nabywca winien  przebudowany odcinek sieci przekazać właścicielowi lub ustanowić prawo nieodpłatnej i nieograniczonej  służebności przesyłu-celem udostępnienia do niej dostępu w razie konieczności przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,  remontowych i modernizacyjnych);
-cena wywoławcza do rokowań:109.000,00 zł+23%VAT=134.070,00 zł.
II. Nieruchomość  gruntowa  niezabudowana  oznaczona  numerem 2341/9 o powierzchni 0,1121 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2;
działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;
-kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową gminną, rejon
 lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową;
-działka nie stanowi gruntów objętych uproszczonym planem urządzenia lasu;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część  zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);
-cena wywoławcza do rokowań:63.000,00 zł+23%VAT=77.490,00 zł brutto.
III. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/8 o powierzchni 0,1049 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2;
działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;
-kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową gminną, rejon  lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową;
-działka nie stanowi gruntów objętych uproszczonym planem urządzenia lasu;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);
-cena wywoławcza do rokowań:58.000,00 zł+23%VAT=71.340,00 zł brutto.
Nabywca przejmuje nieruchomości  w stanie istniejącym, Gmina może wskazać granice nieruchomości dla nabywcy ustalonego w przetargu na swój koszt lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.
Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne  od wszelkich długów i ciężarów  według zapisów w księgach wieczystych .
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia: 09 listopada 2018r. na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa. Na kopercie dopisać:
”Rokowania” - nieruchomość:(wpisać: numer działki), Nie otwierać.”
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
   lub inny podmiot;
2)datę sporządzenia zgłoszenia;
3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń;
4)proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu:  14 listopada 2018r.
 o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.
Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części) odbędzie się w tym samym dniu, tj. 14 listopada 2018r. o godz.10.30 również w sali posiedzeń UM i G Wschowa.
Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.
Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto winna zostać wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku  Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018  najpóźniej do 09 listopada 2018 roku włącznie.
Za datę wniesienia zaliczki  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek  Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania  wygra zalicza się na poczet ceny  nabycia.   Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego  rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia  rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.  Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach.
Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona  o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy  Wschowa  prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258  0011  przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana  należność musi znajdować się na w/w koncie. 
 -Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach   nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.   Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do  zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań  może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.
Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest  przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod  adresem:www. wschowa.bip. pl.
    Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.
                                                                                                  Zastępca  Burmistrza  Miasta i Gminy
                                                                                                                           Wschowa          
                                                                                                                         Miłosz  Czopek                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                        
Informacji o rokowaniach udziela Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500,  w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój 25, tel.65 540 86 34).Data publikacji: 2018-10-08 12:02:11 (698 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-10-09 11:59:56 korekta pisarska Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa