Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wschowa, dnia 12-03-2014r.

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie:

  

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

określonego w U C H W A L E NR XXXVII/417/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie:

 

-art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2014.

 

 

 

 1. RODZAJ ZADANIA:

 

1. wspieranie działań promujących kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2. wspieranie działań promujących naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie

 

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:

 

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego :

:

 

w 2013 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 30 000,00 złotych

 

w 2014 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

35 000,00 złotych

 

2. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania :

w 2013 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 25 000,00 złotych

 

w 2014 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

30 000,00 złotych

 

 

 

 

 1. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WSCHOWA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2013

 

Zakres : kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

w kwocie: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Kino.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

w kwocie: 3. 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Dwór Kazimierza Wielkiego. Jego związki ze Wschową.

3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

ul. Ks. A Kostki 24/1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1. 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

tytuł zadania: Organizacja koncertów: Muzyczna Scena Fabryki Kultury.

4. Stowarzyszenie Czas A.R.T.

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

w kwocie: 6.200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złote 00/100)

tytuł zadania: Książka pt. „Kultura radości na ziemi wschowskiej. Obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt.”

5. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

tytuł zadania: Magiczny świat sztuki.

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

w kwocie: 300,00 zł (słownie: trzysta złote 00/100)

tytuł zadania: Legendy polskie zamknięte w nutach.

7. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

tytuł zadania: Tak jak Rudy, Alek, Zośka… .

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1. 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

tytuł zadania: Śpiewanie to sztuka.

9. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

w kwocie: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

tytuł zadania: Muzyka i taniec – pasja i talent.

10. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

w kwocie: 1. 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

tytuł zadania: Teatr – poznać, polubić.

 

 

Zakres : nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

 

Rok 2013

 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10

67-400 Wschowa

nazwa zadania: Rodzina – moją małą ojczyzna.

w kwocie: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Spotkania z podróżnikami.

w kwocie: 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Garść nauki – morze przeżyć.

w kwocie: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

4. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska

Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy II szczepu Hufca ZHP Wschowa.

w kwocie: 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

5. Stowarzyszenie Huta Pieniacka

ul. Towarowa 2

67-400 Wschowa

nazwa zadania: Upamiętnienie 70. rocznicy zagłady Huty Pieniackiej.

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

6. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: Taniec i granie – to nasze zadanie.

w kwocie: 9 400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

7. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: III Wschowski Dzień Autyzmu

w kwocie: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

8. Stowarzyszenie Czas A.R.T.

ul. Gen. Bema 1/2

67-400 Wschowa

nazwa zadania: Konferencja naukowa „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności?”. Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej.

w kwocie: 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

 

 

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

  1. Zadania przewidziano do realizacji w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014r.

  2. Zadania mają wspierać i promować przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierać działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  3. Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

  4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:

   1. spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,

   2. złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

   3. wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

  5. Wymagany wkład własny ( środki finansowe własne lub środki finansowe z innych źródeł ) to co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie są traktowane jako wkład własny.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem : KONKURS – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO lub NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE, podając także dokładne dane składającego ofertę lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 3 kwietnia 2014 roku, do godziny 9.30 w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu pok. Nr 7 na parterze. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ).

  3. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 3 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia decyzji przez Burmistrza.

 

 

 1. INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

 

  1. Do oferty należy dołączyć:

 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności

 

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela ( w przypadku kopii dokumentu, za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę ).

 

  1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.

  2. Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.

  3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

  4. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.

Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

   1. celowość i zasadność zadania,

- zakres rzeczowy zadania,

- cel zadania,

- zakładane rezultaty zadania,

- liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,

b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,

- kosztorys ze względu na źródło finansowania,

- pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,

c) inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:

- posiadane zasoby kadrowe,

- posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,

- dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,

- informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we

współpracy z administracją publiczną.

  1. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.

  2. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:

   1. oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;

   2. środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zatwierdzeniu wyników konkursu;

   3. kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.

 2. Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronach www.wschowa.pl , www.bip.wschowa.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 3. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 4. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka


Komisja konkursowa
Rozmiar: 14.50 KB
Data publikacji: 2014-03-12 13:39:44
Ilość pobrań: 304
Oferta
Rozmiar: 88.50 KB
Data publikacji: 2014-03-12 13:40:03
Ilość pobrań: 316
Rozporządzenie
Rozmiar: 77.22 KB
Data publikacji: 2014-03-12 13:40:20
Ilość pobrań: 176
Sprawozdanie
Rozmiar: 77.00 KB
Data publikacji: 2014-03-12 13:40:42
Ilość pobrań: 314
Ustawa
Rozmiar: 348.50 KB
Data publikacji: 2014-03-12 13:41:04
Ilość pobrań: 296

Data publikacji: 2014-03-12 13:37:45 (731 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-03-12 13:39:44 Dodano załącznik: Komisja konkursowa (KOMISJA_KONKURSOWA[4640x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-03-12 13:40:03 Dodano załącznik: Oferta (OFERTA[4640x2].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-03-12 13:40:20 Dodano załącznik: Rozporządzenie (ROZPORZĄDZENIE[4640x3].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2014-03-12 13:40:42 Dodano załącznik: Sprawozdanie (SPRAWOZDANIE[4640x4].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-03-12 13:41:04 Dodano załącznik: Ustawa (USTAWA[4640x5].pdf) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa