Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE - przyznanie środków

ZARZĄDZENIE Nr 50/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

WE WSCHOWIE

z dnia 22.04.2014r.

 

 

w sprawie: przyznania środków finansowych na wsparcie realizacji zadań Gminy Wschowa z zakresu

 

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  2. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.15 ust.2j i art.16 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaję dotację dla realizatorów zadań publicznych z zakresu:

 

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  2. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

wyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami):

 

 

1.kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

1.1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wschowa na przestrzeni dziejów. Miejska gra historyczna.

w kwocie: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

1.2. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Obóz II szczepu Hufca ZHP Wschowa.

w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.3. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Odział w Zielonej Górze, 65-055 Zielona Góra, ul. Krawiecka 7-9, Filia we Wschowie

tytuł zadania: Andrzej Kostka – ksiądz, żołnierz, patriota.

w kwocie: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

1.4.Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Polska Światłoczuła we Wschowie.

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

 

 

1.5.Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Kino.

w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

 

1.6. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy Wschowa oraz popularyzowanie lokalnego dorobku – 70 lecie Ligi Obrony Kraju.

w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.7. Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa

ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Kultywowanie tradycji oręża polskiego i wychowanie w duchu patriotyczny.

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

1.8.Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Śpiewanie to sztuka 2014.

w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.9. Stowarzyszenie Czas A.R.T.

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Książka pt. „Rycerze-szlachta-ziemianie. Szlachetnie urodzeni na pograniczu wielkopolsko-śląskim.”

w kwocie: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

1.10.Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Muzyka i taniec – zwierciadło artystyczne Wschowy.

w kwocie: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

1.11.Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci.”

Przyczyna Górna 22, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Niedziela dla rodziny.

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

1.12.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: IX Przegląd Twórczości Teatralnej „Zaczarowana Kraina”

w kwocie: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

2.nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

 

2.1. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Narysuj mi Hymn.

w kwocie: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

 

2.2.Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: X Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka.

w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

2.3. Stowarzyszenie Czas A.R.T.

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Konferencja naukowa „Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis…” Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim.

w kwocie: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

 

 

2.4.Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Harcerska Szkoła.

w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

2.5. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół

im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Bieg klas mundurowych im. Tomasza Tomczaka.

w kwocie: 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100)

 

2.6. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Spotkania z podróżnikami.

w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

 

2.7.Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Weekend Światłoczuły we Wschowie.

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

2.8. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Strzelectwo jako paradygmat edukacji i wychowania młodzieży.

w kwocie: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)

 

2.9.Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Muzyka i taniec – nowe możliwości rozwoju.

w kwocie: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

2.10. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje – obowiązek.

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

§ 2

Oferty odrzucone:

 

  1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

ul. Ks. A Kostki 24/1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wschowskie warsztaty piwowarskie.

powód merytoryczny

 

  1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”

ul. Ks. A Kostki 24/1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Muzyczna Scena Fabryki Kultury.

powód merytoryczny

 

  1. Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

tytuł zadania: Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Wschowa 2014.

powód merytoryczny

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą ze zleceniobiorcą.

 

§ 5

 

Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

Krzysztof GrabkaData publikacji: 2014-04-25 09:37:01 (738 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa