Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rozstrzygnięcie konkursu - przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa

 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

WE WSCHOWIE

z dnia 20.03.2015r.

 

 

w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu

 

    1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

                                      2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

         3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

                                      4. Ochrony i promocji zdrowia

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.15 ust.2j i art.16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:

 

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

                                    2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

     3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

                                    4. Ochrony i promocji zdrowia

 

 

wyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118):

 

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

1.1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Spotkania z podróżnikami

w kwocie:7 620,00zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100)

 

1.2. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Co nam zostawili?

w kwocie:1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

1.3. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej

ul. Jagiellońska 10c/6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Edukacja proekologiczna w formie porządkowania dróg leśnych podczas trwania rajdu rowerowego

w kwocie:380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

 

1.4. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wschowie „BIS”

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: By Muzykiem Dobrym Być Trzeba z Wodą Dobrze Żyć

w kwocie:7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

 

1.5 Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: XI Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka.

w kwocie:2 000,00 zł(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.6 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: I Wschowski Marsz Akceptacji

w kwocie:1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

1.7 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Wschowa

w kwocie:10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100)

§ 2

 

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

2.1 Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zajęcia sportowe rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Wschowa przez WULKS „Korona”

w kwocie:71 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

 

2.2 Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: Rozgrywki w Dolnośląskiej i Lubuskiej Lidze Koszykówki

w kwocie:40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

 

2.3 Ludowy Zespół Sportowy „Avia „

Siedlnica 15, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej

w kwocie:22 000,00 zł (słownie:dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

 

2.4 Wschowski Klub Motorowy

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie Zainteresowań Sportami Motorowymi. Szkolenia Zawodników, Organizacja Zawodów

w kwocie:41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

 

2.5 Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu

Lgiń 6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu prowadzonych przez UKS Tajfun Lgiń

w kwocie:6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

2.6 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: IX Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody.

w kwocie:3 500,00 zł(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

2.7 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: VII Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi

w kwocie:2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

2.8 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Regionalno - Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody Zakończenie wakacji.

w kwocie:3 500,00 zł(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

2.9 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu Zaprzęgami

w kwocie:10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100)

2.10 Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo

w kwocie:2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

2.11 Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Upowszechnianie sportu oraz prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wschowa. Organizacja imprez masowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

w kwocie:42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysięcy złotych 00/100)

 

2.12 Klub Sportowy „Pogoń”

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Upowszechnianie i Wspieranie Kultury Fizycznej i Sportu w dyscyplinach Piłki Nożnej oraz Tenisa Stołowego

w kwocie:13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

 

2.13 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: „ Warsztaty Akrobatyki Sportowej dla Zespołu Mażoretek ,,Finezja”

w kwocie:2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

2.14 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: Ustrzel nudę

w kwocie:1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

2.15 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY Wschowa

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: Zajęcia Rekreacyjno-Sportowe z Minisiatkówki Chłopców i Dziewcząt

w kwocie:7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

 

2.16 Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: Kiedy przychodzi Pani Złość

w kwocie:1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

2.17 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Kto się zjawi, ten się bawi

w kwocie:1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

2.18 Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Bieg Przedszkolaków

w kwocie:500,00 zł(słownie: pięćset złotych 00/100)

 

§ 3

 

 

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

3.1 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Odział w Zielonej Górze,

ul. Słowackiego 12, Filia we Wschowie

tytuł zadania: Ks. Józefa Rogaliński - uczony poznański czasów Oświecenia

w kwocie:1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

 

3.2 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: ”The KINO”

w kwocie:10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100)

3.3 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Spotkanie z Filmowcami

w kwocie:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

 

 

3.4 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Dla naszego patrona

w kwocie: 1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

3.5 Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej

ul. Jagiellońska 10c/6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania:

Pamięć o dziedzictwie narodowym w formie uczczenia miejsc związanych z czynami patriotycznymi naszych przodków, podczas trwania rajdów rowerowych

w kwocie:380,00zł (słownie:trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

 

3.6 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia „BIS”

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wschowa-nasza wspólna sprawa

w kwocie:4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

3.7 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zaczarowana kraina-X przegląd teatralny

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

3.8Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Festiwal wschowskich talentów

w kwocie:1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

3.9 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: 65-lecie Hufca ZHP Wschowa

w kwocie:3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

3.10Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wschowskim szlakiem Valeriusza Herbergera

w kwocie:7 620,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100)

 

3.11 Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: [email protected] [email protected] Wschowy oczami dziecka

w kwocie:3 500,00 zł(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

 

§ 4

   4. Ochrony i promocji zdrowia

 

4.1Stowarzyszenie Czas A.R.T

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspólnie żyjemy-wspólnie tworzymy

w kwocie:1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

4.2 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Aktywni dla zdrowia-rehabilitacja osób w podeszłym wieku

w kwocie:4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

4.3 Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Amazonki wracają do zdrowia

w kwocie:5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

4.4Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Koło PZN we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie Działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” Uwierzyć w siebie”

w kwocie:5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

4.5 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Promujemy zdrowie poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu

w kwocie:1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

4.6 Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Taniec integracyjne uczą i bawią

w kwocie:1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

 

4.7 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wiwat zdrowie!

 w kwocie:3 100,00 zł(słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100)

 

4.8 Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zdrowy styl życia

w kwocie:700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

 

4.9 Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania:5 kroków do zdrowego żywienia– kulinarna podróż po Europie

w kwocie:1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

 

§ 5

 

Oferty odrzucone:

 

Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

 

Oferta nr 1-Stowarzyszenie Czas A.R.T.

tytuł zadania: Konferencja naukowa „Duchowość ziemi wschowskiej i pogranicza wielkopolsko-śląskiego

- powód: środki jakie jest w stanie przeznaczyć gmina dają małe prawdopodobieństwo realizacji zadania.

 

 

Oferta nr 8- Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

tytuł zadania: Muzyka i Taniec-Sposobem na życie

- powód:środki jakie jest w stanie przeznaczyć gmina dają małe prawdopodobieństwo realizacji zadania.

 

 

 

Zadanie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

Oferta nr 1- Stowarzyszenie Czas A.R.T.

tytuł zadania: Książka pt.:,, Reformacja i tolerancja. Jedność różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej”

- powód: środki jakie jest w stanie przeznaczyć gmina dają małe prawdopodobieństwo realizacji zadania.

 

 

Oferta nr 8- Stowarzyszenie Czas A.R.T

tytuł zadania: Popularyzacja i renowacja wschowskiego odcinka drogi św. Jakuba (Osowa Sień-Wschowa-Konradowo-Zamysłowo)

- powód: środki jakie jest w stanie przeznaczyć gmina dają małe prawdopodobieństwo realizacji zadania.

 

Oferta nr 12- Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

tytuł zadania: Rzeźbienie wizerunku świata poprzez piękno tkwiące w muzyce i tańcu

- powód:środki jakie jest w stanie przeznaczyć gmina dają małe prawdopodobieństwo realizacji zadania.

 

Oferta nr 13-Fundacje Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”

tytuł zadania: Festiwal Dawnych Komputerów i Gier- Wschowa 2015

- powód merytoryczny

 

 

§ 6

 

Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą ze zleceniobiorcą.

 

§ 7

 

Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

Danuta Patalas                                                     Data publikacji: 2015-04-14 14:39:59 (655 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa