Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Protokół

spisany w dniu 09 grudnia 2015 roku z przebiegu konsultacji w celu poznania opinii na temat projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 19.11. – 02.12.2015r. zgodnie z Zarządzeniem  Nr 175/15 Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 19.11.2015 r. (zarządzenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, a także w formie indywidualnych spotkań przedstawicieli podmiotów z naczelnikiem wydziału spraw organizacyjnych i społecznych i inspektorem ds. kultury i oświaty.

 

Podczas konsultacji przedstawiono następujące propozycje:

W dniu 26.11. br. prezes Wschowsko-Sławskiego Towarzystwa Koszykówki na spotkaniu z w/w wymienionymi pracownikami urzędu poruszył sprawę udostępniania organizacjom obiektów sportowych z założeniem przypisania danej sekcji sportowej do jednego z obiektu, z uwagi na charakter uprawianej dyscypliny. Zgłosił także problem wygospodarowania pomieszczenia na sprzęt sportowy.

 

Na indywidualnym spotkaniu w dniu 02.12. br. prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”  podniósł kwestię współdziałania gminy z organizacjami pozarządowymi w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, a także pomocy merytorycznej podczas realizacji ewentualnych projektów; ponadto zaproponował utworzenie Funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych, który umożliwiałby szerszy udział organizacji w różnych projektach. Znaczna część z nich nie dysponuje żadnymi lub skromnymi wolnymi środkami co uniemożliwia start w wielu projektach, a przez to m.in. abstrahując od większej liczby działań zmniejsza szansę na stabilizację i większą samodzielność.

 

Również w dniu 02.12. br. przedstawiciel Wschowskiego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „KORONA” na spotkaniu z pracownikami urzędu zaakcentował kwestię wsparcia lokalowego dla organizacji pozarządowych na siedzibę dla stowarzyszeń. Zgłosił uwagę, aby rozważyć czy możliwe jest w formule konkursowej lub poza konkursowej zabezpieczenie kwoty, która mogłaby mieć charakter rezerwy na nie zaplanowane działania. Podstawą do takiego wniosku jest dynamiczna działalność stowarzyszeń i organizacji, gdzie często już po rozstrzygnięciach konkursowych powstają nowe pomysły rozwojowe, czy też możliwość zaproponowania nowych działań. Jako przykład podano własne działania zmierzające do uruchomienia nowej sekcji w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie dzieci i młodzieży.  

 

W dniu 02.12. r. wpłynął pisemny wniosek Stowarzyszenia Czas A.R.T. Głównym postulatem stowarzyszenia jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację działań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania z proponowanych 30 000,00 zł na 80 000,00 zł, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa z 50 00,00 zł na 90 000,00 zł, w zakresie ochrony i promocji zdrowia z 30 000,00 zł na 60 000,00 zł. Ogółem proponowana wysokość środków planowanych na realizację Programu 520 000,00 zł. Ponadto wystąpiono z propozycją nowego zapisu w projekcie Programu współpracy dot. jawności i udostępnienia protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej dla zainteresowanych stron.

 

Na tym protokół zakończono.     

Sporządził: Dariusz Przybylski                                                                 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

/-/ Danuta Patalas

 Data publikacji: 2015-12-10 10:43:51 (391 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-12-10 10:46:13 Dodano załącznik: Protokół z konsultacji (Protok Mariusz Ławrynowicz
2015-12-10 10:49:18 Usunięto załącznik: Protokół z konsultacji (Protok.docx) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa