Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i (...)

     Wschowa, dnia 30-12-2015r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie:

 

 

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ochrona i promocja zdrowia

 

określonego w U C H W A L E NR IV/136/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie:

 

art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118  z późn. zm.),

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2015.

 

 

 

I.               RODZAJ ZADANIA:

 

1. wspieranie działań promujących naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie

2. wspieranie działań promujących upowszechnianie kultury fizycznej,

3. wspieranie działań promujących kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa       narodowego

4. wspieranie działań promujących ochronę i promocję zdrowia.

 

 

II.              WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:

 

1.      Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

w 2015 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 30.000,00 złotych

                     w 2016 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

30.000,00 złotych

 

2.     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej :

 

w 2015 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 270.000,00 złotych

                      w 2016 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

                                          290.000,00 złotych

 

              3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

w 2015 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 50.000,00 złotych

 

                      w 2016 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

50.000,00 złotych

 

 

               4. Ochrona i promocja zdrowia:

w 2015 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 25.000,00 złotych

 

                     w 2016 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

                                                   30.000,00 złotych

 

 

 

III.            INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH  PRZEZ GMINĘ WSCHOWA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2015, z zakresu:

 

 

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

1.1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Spotkania z podróżnikami

w kwocie:7 620,00zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100)

 

1.2. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Co nam zostawili?

w kwocie:1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

1.3. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej

ul. Jagiellońska 10c/6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Edukacja proekologiczna w formie porządkowania dróg leśnych podczas trwania rajdu rowerowego

w kwocie:380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

 

1.4. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wschowie „BIS”

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: By Muzykiem Dobrym Być Trzeba z Wodą Dobrze Żyć

w kwocie:7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

 

 

1.5 Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: XI Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka.

w kwocie:2 000,00 zł(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.6 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: I Wschowski Marsz Akceptacji

w kwocie:1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

1.7 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Wschowa

w kwocie:10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100)

§ 2

 

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

2.1 Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zajęcia sportowe rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Wschowa przez WULKS „Korona”

w kwocie:71 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

 

2.2 Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: Rozgrywki w Dolnośląskiej i Lubuskiej Lidze Koszykówki

w kwocie:40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

 

2.3 Ludowy Zespół Sportowy „Avia „

Siedlnica 15, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej

w kwocie:22 000,00 zł (słownie:dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

 

2.4 Wschowski Klub Motorowy

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie Zainteresowań Sportami Motorowymi. Szkolenia Zawodników, Organizacja Zawodów

w kwocie:41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

 

2.5 Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu

Lgiń 6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu prowadzonych przez UKS Tajfun Lgiń

w kwocie:6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

2.6 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: IX Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody.

w kwocie:3 500,00 zł(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

2.7 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: VII Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi

w kwocie:2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

 

 

2.8 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Regionalno - Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody Zakończenie wakacji.

w kwocie:3 500,00 zł(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

2.9 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu Zaprzęgami

w kwocie:10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100)

2.10 Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo

w kwocie:2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

2.11 Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Upowszechnianie sportu oraz prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wschowa. Organizacja imprez masowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

w kwocie:42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysięcy złotych 00/100)

 

2.12 Klub Sportowy „Pogoń”

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Upowszechnianie i Wspieranie Kultury Fizycznej i Sportu w dyscyplinach Piłki Nożnej oraz Tenisa Stołowego

w kwocie:13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

 

2.13 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: „Warsztaty Akrobatyki Sportowej dla Zespołu Mażoretek ,,Finezja”

w kwocie:2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

2.14 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: Ustrzel nudę

w kwocie:1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

2.15 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY Wschowa

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: Zajęcia Rekreacyjno-Sportowe z Minisiatkówki Chłopców i Dziewcząt

w kwocie:7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

 

2.16 Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

 tytuł zadania: Kiedy przychodzi Pani Złość

w kwocie:1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

2.17 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Kto się zjawi, ten się bawi

w kwocie:1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

2.18 Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Bieg Przedszkolaków

w kwocie:500,00 zł(słownie: pięćset złotych 00/100)

 

§ 3

 

 

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

3.1 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Odział w Zielonej Górze,

ul. Słowackiego 12, Filia we Wschowie

tytuł zadania: Ks. Józefa Rogaliński - uczony poznański czasów Oświecenia

w kwocie:1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

 

3.2 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: ”The KINO”

w kwocie:10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100)

3.3 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Spotkanie z Filmowcami

w kwocie:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

 

 

3.4 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Dla naszego patrona

w kwocie: 1 500,00zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

3.5 Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej

ul. Jagiellońska 10c/6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania:

Pamięć o dziedzictwie narodowym w formie uczczenia miejsc związanych z czynami patriotycznymi naszych przodków, podczas trwania rajdów rowerowych

w kwocie:380,00zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

 

3.6 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia „BIS”

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wschowa-nasza wspólna sprawa

w kwocie:4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

3.7 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zaczarowana kraina-X przegląd teatralny

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

3.8Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Festiwal wschowskich talentów

w kwocie:1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

3.9 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: 65-lecie Hufca ZHP Wschowa

w kwocie:3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

3.10Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wschowskim szlakiem Valeriusza Herbergera

w kwocie:7 620,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100)

 

3.11 Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: [email protected] [email protected] Wschowy oczami dziecka

w kwocie:3 500,00 zł(słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

   4. Ochrony i promocji zdrowia

 

4.1 Stowarzyszenie Czas A.R.T

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspólnie żyjemy-wspólnie tworzymy

w kwocie:1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

4.2 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Aktywni dla zdrowia-rehabilitacja osób w podeszłym wieku

w kwocie:4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

4.3 Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Amazonki wracają do zdrowia

w kwocie:5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

4.4 Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Koło PZN we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie Działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących „Uwierzyć w siebie” w kwocie:5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

 

4.5 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania:Promujemy zdrowie poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu

w kwocie:1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

4.6 Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Taniec integracyjne uczą i bawią

w kwocie:1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

 

4.7 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wiwat zdrowie!

 w kwocie:3 100,00 zł(słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100)

 

4.8 Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zdrowy styl życia

w kwocie:700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

 

4.9 Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania:5 kroków do zdrowego żywienia– kulinarna podróż po Europie

w kwocie:1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

 

IV.           ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.     Zadania przewidziano do realizacji  w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016r.

2.     Zadania mają wspierać i promować przedsięwzięcia z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  kultury fizycznej  oraz wspierać działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia.

3.     Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania

(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4.     Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:

a)     spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,

b)     złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

c)     wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

5.     Wymagany wkład własny (środki finansowe własne lub środki finansowe z innych źródeł ) to co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

V.             TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.     Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem konkretnego zadania określonego w ogłoszeniu, na które podmiot składa ofertę :

1.1.         KONKURS – nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

1.2.         KONKURS – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.3.         KONKURS – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

1.4.         KONKURS – ochrona i promocja zdrowia,

podając także dokładne dane składającego ofertę  lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 20 stycznia 2016 roku, do godziny 15.00 w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa, w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu pok. Nr 7 na parterze. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

2.     Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

3.     Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

 

 

VI.           TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 21 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną niezwłocznie po wyborze oferty i podjęciu decyzji przez Burmistrza.

 

 

VII.          INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

 

1.     Do oferty należy dołączyć:

 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności

 

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela ( w przypadku kopii dokumentu,  za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę ).

 

2.     W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.

3.     Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.

4.     Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

5.     Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.

Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a)     celowość i zasadność zadania,

- zakres rzeczowy zadania,

- cel zadania,

- zakładane rezultaty zadania,

- liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,

                             b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

                                 - kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,

                                 - kosztorys ze względu na źródło finansowania,

                                 - pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,

                           c) inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:

                                 - posiadane zasoby kadrowe,

                                 - posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,

 - dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego              rodzaju,

- informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we          

                                   współpracy z administracją publiczną.

6.     Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.

7.     Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:

a)     oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;

b)     środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zatwierdzeniu wyników konkursu;

c)     kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

 

 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.
  2. Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie www.bip.wschowa.pl i na tablicach ogłoszeń urzędu.
  3. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  4. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

                  Burmistrz

    Miasta i Gminy Wschowa

 

            Danuta Patalas

 

 

           

 

 

 

 

 

 


Wzrór oferty
Rozmiar: 148.50 KB
Data publikacji: 2015-12-30 15:24:54
Ilość pobrań: 92
Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej
Rozmiar: 16.70 KB
Data publikacji: 2015-12-30 15:25:34
Ilość pobrań: 89
Ogłoszenie
Rozmiar: 239.56 KB
Data publikacji: 2015-12-31 12:52:10
Ilość pobrań: 87

Data publikacji: 2015-12-30 15:22:05 (564 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-12-30 15:24:34 Dodano załącznik: Ogłoszenie (Ogloszenie_konkurs_2016[5553x1].docx) Mariusz Ławrynowicz
2015-12-30 15:24:54 Dodano załącznik: Wzrór oferty (Wzor_oferty[5553x2].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-12-30 15:25:34 Dodano załącznik: Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej (Zglaszanie_kandydatow_do_komisji_konkursowej[5553x3].docx) Mariusz Ławrynowicz
2015-12-31 12:46:12 Usunięto załącznik: Ogłoszenie (Ogloszenie_konkurs_2016[5553x1].docx) Mariusz Ławrynowicz
2015-12-31 12:52:10 Dodano załącznik: Ogłoszenie (Ogloszenie_konkurs_2016[5553x3].pdf) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa