Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

WE WSCHOWIE

z dnia 29.01.2016r.

 

 

w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu

 

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Ochrony i promocji zdrowia

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.15 ust.2j i art.16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:

 

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Ochrony i promocji zdrowia

 

 

wyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późń. zm.):

 

1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

1.1 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Z żeglowanie za pan brat. Żeglarski weekend.

w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

1.2 Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej

ul. Jagiellońska 10c/6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Edukacja proekologiczna podczas rajdów rowerowych

w kwocie: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

1.3 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”

ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Wschowa ciekawą historię chowa”

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

1.4 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”

ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Dni Kultury Kresowej” – podtrzymywanie i upowszechnianie postaw patriotycznych wśród uczestników projektu

w kwocie: 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt 00/100)

 

1.5 Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „NASZE DZIECI”

Przyczyna Górna 22, 67-400 Wschowa,

tytuł zadania: Zaczarowane szydełko

w kwocie: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

 

 

1.6 Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie umiejętności manualnych i rozszerzanie wiedzy historycznej w oparciu o budowę oraz prezentację modeli kartonowych na wystawach i konkursach

w kwocie: 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

 

1.7 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Kurs Małej Kadry dla zastępowych oraz przybocznych Hufca ZHP Wschowa

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

1.8 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: II Wschowski Marsz Akceptacji

w kwocie:1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

1.9 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Stempelkowo”

w kwocie: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

 

1.10 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wschowie „BIS”

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Muzyczne spotkanie z przyrodą w tle”

w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

 

1.11 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Spotkania z podróżnikami

w kwocie: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

1.12 Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu

Lgiń 6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Akademia Tenisa Stołowego

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

 

§ 2

 

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

2.1. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozgrywki w Dolnośląskiej i Lubuskiej Lidze Koszykówki

w kwocie: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

 

2.2 Wschowski Klub Motorowy

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie Zainteresowań Sportami Motorowymi. Szkolenia Zawodników, Organizacja Zawodów

w kwocie: 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

 

2.3 Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: III Bieg Przedszkolaków

w kwocie: 750,00 zł(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

2.4 Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu miasta i gminy Wschowa

w kwocie: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

 

 

2.5 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: X Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody.

w kwocie: 10 000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

2.6 Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu Zaprzęgami

w kwocie:10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

2.7 Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Organizacja imprez masowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Upowszechnianie sportu oraz prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wschowa.

w kwocie: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

2.8 Klub Sportowy „Pogoń”

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłki nożnej oraz tenisa stołowego

w kwocie:18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

 

2.9 Ludowy Zespół Sportowy „Avia”

Siedlnica 15, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej

w kwocie: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

 

2.10 Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo

w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

 

1.11 Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa

ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: III Letni obóz sportowo-obronny Jednostki Strzeleckiej 4047 Wschowa

w kwocie: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

2.12 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY Wschowa

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zajęcia Rekreacyjno-Sportowe z Minisiatkówki Chłopców i Dziewcząt

w kwocie: 8 250,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

2.13 Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu

Lgiń 6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu prowadzonych przez UKS Tajfun Lgiń

w kwocie: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

 

§ 3

 

 

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

3.1 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Śpiewanie to sztuka 2016

w kwocie: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)

 

3.2 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Odział w Zielonej Górze

ul. Słowackiego 12, Filia we Wschowie

tytuł zadania: „Znane i nieznane obiekty sakralne w historii 1050-lecia państwa polskiego”

w kwocie:1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

 

 

 

3.3 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa

w kwocie: 9.400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

tytuł zadania: Muzycznie i tanecznie rzeźbić świat w królewskim mieście!

 

3.4 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Hufca ZHP Wschowa”

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

3.5 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Patroni ulic Wschowy”

w kwocie: 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

 

3.6 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wschowie „BIS”

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Wschowskie spotkania orkiestr dętych szkół muzycznych”

w kwocie: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

3.7 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „5. Festiwal Podróżników 100 droga”

w kwocie: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

 

3.8 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Spotkania z Filmowcami”

w kwocie: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

3.9 Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Magiczny świat sztuki”

w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

13.12. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa

ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Kultywowanie tradycji oręża polskiego i wychowanie w duchu patriotycznym

w kwocie: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

 

 

§ 4

4. Ochrony i promocji zdrowia

 

4.1 Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Akcja Krwiodawstwa w Mieście i Gminie Wschowa

w kwocie: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

 

4.2 Stowarzyszenie Czas A.R.T

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Poznajemy Wschowę obrazem i smakiem”

w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

4.3 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”

ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Ratujemy i uczymy ratować”

w kwocie: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

 

 

4.4 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”

ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zajęcia usprawniające dla dzieci z nadwagą i otyłością oraz niską sprawnością ruchową

w kwocie: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100)

 

4.5 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”

ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zajęcia usprawniające dla dzieci w wieku 5-6 lat z nadwagą orz niską sprawnością ruchową

w kwocie: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100)

 

4.6 Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej”

w kwocie: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

4.7 Stowarzyszeniem Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „NASZE DZIECI”

Przyczyna Górna 22, 67-400 Wschowa,

tytuł zadania: Odżywiam się zdrowo!

w kwocie: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

 

4.8 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Harcerskie Manewry Techniczno-Obronne”

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

4.9 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

4.10 Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król

Plac Św. Jana 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Poprawa stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania mieszkańców domu pomocy społecznej dla dzieci we Wschowie

w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

4.11 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Aktywny, samodzielny – zdrowy”

 w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

4.12. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Moda na zdrowie

w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

4.13 Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: XII Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka

w kwocie: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

 

§ 5

 

Oferty odrzucone:

 

Zadanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

 

Oferta nr 2: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we Wschowie

tytuł zadania: „Teatr – WARSZTATY”

powód: merytoryczny

Oferta nr 3: Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

tytuł zadania: Dziecięcy Klub Nauki i Rozrywki

powód: merytoryczny

 

 

Oferta nr 4: Stowarzyszenie Czas A.R.T

tytuł zadania: „Andreas Gryphius na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Inspiracje – związki – konsekwencje”.

powód: merytoryczny

 

Oferta nr 6: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu”

tytuł zadania: V Wschowski Dzień Autyzmu

powód: merytoryczny

Oferta nr 7: Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”

tytuł zadania: „Kreator pomysłów” – zajęcia z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod i technik plastycznych

powód: merytoryczny

Oferta nr 10: Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”

tytuł zadania: „Taniec uczy i bawi”

powód: merytoryczny

Oferta nr 13: Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

tytuł zadania: Z batonem i trąbką podbijać świat!

powód: merytoryczny

 

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Oferta nr 3: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA” we Wschowie

tytuł zadania: „Ustrzel nudę”

powód: merytoryczny

 

Oferta nr 7: Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

tytuł zadania: Regionalno - Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody. Zakończenie wakacji

powód: merytoryczny

 

Oferta nr 8: Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

tytuł zadania: IX Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi

powód: merytoryczny

 

Oferta nr 10: Stowarzyszenie Czas A.R.T

tytuł zadania: RAJD PIESZY – Wschowska Droga św. Jakuba (Wincentowo – Osowa Sień – Wschowa – Konradowo – Zamysłów)

powód: merytoryczny

 

Oferta nr 15: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

tytuł zadania: „Gimnastyka to podstawa, sport dla zdrowia ważna sprawa”

powód: merytoryczny

 

 

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

Oferta nr 3: Stowarzyszenie Czas A.R.T

tytuł zadania: Książka pt. „Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis…Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim”

powód: merytoryczny

 

Oferta nr 4: Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej

tytuł zadania: Na rajdach odwiedzamy miejsca kultury i dziedzictwa narodowego

powód: merytoryczny

 

Oferta nr 13: Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

tytuł zadania: „Festiwal wschowskich talentów”

powód: merytoryczny

 

 

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia

 

Oferta nr 11: Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Zdrowe jedzenie i ruch, a będzie z ciebie zuch!!!”

 

powód: merytoryczny

 

Oferta nr 13: Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wschowie „BIS”

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: „Każdy uczeń się dowie jak najlepiej dbać o zdrowie”

powód: formalny

§ 6

 

Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą ze zleceniobiorcą.

 

§ 7

 

Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

Danuta PatalasData publikacji: 2016-01-29 10:07:39 (657 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa