Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

 

na realizację zadań publicznych w zakresie: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zaprasza  

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2017.

 

 I. RODZAJ ZADANIA:

 

1. wspieranie działań promujących naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,

 

2. wspieranie działań promujących upowszechnianie kultury fizycznej,

 

3. wspieranie działań promujących kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego,

 

4. wspieranie działań promujących ochronę i promocję zdrowia.

 

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:

 

1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 

w 2017 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości 30.000,00 złotych

 

 2.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej :

 

w 2017 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości  300.000,00 złotych

 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

W 2017 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości 100.000,00 złotych

 

 4. Ochrona i promocja zdrowia:

 

W 2017 roku  Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości 40.000,00 złotych

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.  Zadania przewidziano do realizacji  w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

 

2.  Zadania mają wspierać i promować przedsięwzięcia z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  kultury fizycznej  oraz wspierać działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia.

 

 

 

3. Warunki realizacji zadania określi umowa zgodna z ramowym wzorem.

 

4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:

 

a) spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,

 

b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

 

c) wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

 

5. Wymagany wkład własny (środki finansowe własne lub środki finansowe z innych źródeł ) to co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem konkretnego zadania określonego w ogłoszeniu, na które podmiot składa ofertę :

 

1.1. KONKURS – nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

 

1.2. KONKURS – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

1.3. KONKURS – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 

1.4. KONKURS – ochrona i promocja zdrowia,

 

 

 

podając także dokładne dane składającego ofertę  lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku, do godziny 14.00 w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa, w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu pok. Nr 7 na parterze. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

 

 

2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert, i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.  

 

IV.TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY 

 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 23 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną niezwłocznie po wyborze oferty i podjęciu decyzji przez Burmistrza.

 

V. INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

 

1. Do oferty należy dołączyć:

 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności. 

 

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela (w przypadku kopii dokumentu,  za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę).

 

 2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.

 

3. Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.

 

4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

 

5. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.

 

Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 

a)    celowość i zasadność zadania, jego zakres rzeczowy, zakładane rezultaty oraz liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,

 

b)   proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne

 

c)    planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

 

d)   analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach minionych realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

e)    szacowana liczba beneficjentów zadania pod względem udziału osób biorących w jego realizacji i liczby odbiorców, do których jest skierowana

 

f)     kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym: z uwagi na udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

 

g)    inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym: posiadane zasoby kadrowe, posiadane rodzaje zasobów rzeczowych, dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju oraz informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną.

 

6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia (w określonym przez siebie terminie) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi, a także zakłada możliwość zaproszenia przedstawiciela oferenta na bezpośrednie spotkanie w celu poszerzenia niezbędnej wiedzy o projekcie lub organizacji potrzebnej do podjęcia decyzji.

 

7. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:

 

a) oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;

 

b)  środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zatwierdzeniu wyników konkursu;

 

c) kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

 

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

    1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.

 

    1. Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie www.bip.wschowa.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

    1. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

    1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

 

                  Burmistrz

 

    Miasta i Gminy Wschowa

 

             Danuta Patalas

 

Wschowa, dnia 30-12-2016r.


Wzor oferty do edycji 2016.docx
Rozmiar: 91.01 KB
Data publikacji: 2017-01-05 14:57:31
Ilość pobrań: 127

Data publikacji: 2016-12-30 12:12:43 (584 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-01-05 14:57:31 Dodano załącznik: Wzor oferty do edycji 2016.docx (Wzor_oferty_do_edycji_2016[5924x1].docx) Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa