Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁWA STASZICA W OSOWEJ SIENI I DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LGINIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Wymiar etatu : 1 etat w tym : 0, 625 etatu ( 5/8 etatu) w SP. Osowa Sień i 0,375 etatu ( 3/8 etatu ) w SP Lgiń.

Miejsce wykonywania pracy : Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni

                                                  Szkoła Podstawowa w Lginiu.

Nazwa stanowiska : Główny księgowy

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  • Posiada kwalifikacje wymagane na stanowisku głównego księgowego :
 1. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej : Karty Nauczyciela. Kodeksu Pracy , Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych , Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby              i macierzyństwa , Uchwały budżetowej, Ustawy o finansach publicznych , Ustawy                 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia      o rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego .
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów :

       „QNT- PK” lub VULCAN, „ Bestia” „ JPK”

     

 

 1. Wymagania dodatkowe
  • Samodzielność,
  • Komunikatywność,
  • Kreatywność,
  • Odporność na stres,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Odpowiedzialność ,
  • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Prowadzenie rachunkowości jednostki,
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • Podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji,
  • Podejmowanie decyzji wstępnych zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,
  • Zapewnianie, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków , a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie.
  • W razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu pracownikowi,                 a w razie ich nieusunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym pisemnie powiadamia dyrektora szkoły.
  • Opracowuje i kontroluje realizacje planu dochodów i wydatków.
  • Prowadzi analitykę dla poszczególnych zespołów kont.
  • Pomaga w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych.
  • Prowadzi finansowe rozliczenie inwentaryzacji.
  • Sporządza prawidłowo , terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowe składane przez szkołę na zewnątrz oraz prowadzi analizy.
  • Nadzoruje prawidłowość pobieranych i odprowadzanych dochodów.
  • Czuwa nad zabezpieczaniem środków finansowych na fundusz socjalny, nadzoruje prawidłowość wypłat z tych funduszy określonych i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.
  • Należycie zabezpiecza i przechowuje dokumenty finansowo- księgowe , księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe.
  • Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany;
  • oryginał kwestionariusza osobowego;
  • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność  z  oryginałem);
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 

   potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych

          związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie      

          o odpowiedzialności   za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005

          roku Nr 14 poz.114).

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia              03 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00

na adres: 

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni, Osowa Sień 45 f, 67-400 Wschowa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w SP. Osowa Sień i SP . Lgiń” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 kwietnia 2017 roku.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 , poz.1202 ze zm).

 

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze ( liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły)

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni w dniu 04 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sposowasien.wschowa.pl/ Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065 540 61 89.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz                    z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sposowasien.wschowa.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni .

 

 

 

 

 

 

Osowa Sień, dnia  07 marca 2017 r.                            

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni

                                                                                                 Mikołaj Błaszczyk

 

                                                                                      

                                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej 

                                                                                                         w Lginiu

                                                                                                     Tomasz Andrys


REGULAMIN NABORU na STANOWISKA URZĘDNICZE SP Osowa Sień
Rozmiar: 166.50 KB
Data publikacji: 2017-03-09 13:47:36
Ilość pobrań: 55

Data publikacji: 2017-03-09 13:42:44 (646 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-03-09 13:47:35 Dodano załącznik: REGULAMIN NABORU na STANOWISKA URZĘDNICZE SP Osowa Sień (REGULAMIN_NABORU[5973x1].doc) Damian Poźniak
2017-03-09 13:47:36 Dodano załącznik: REGULAMIN NABORU na STANOWISKA URZĘDNICZE SP Osowa Sień (REGULAMIN_NABORU[5973x2].doc) Damian Poźniak
2017-03-09 13:51:00 Usunięto załącznik: REGULAMIN NABORU na STANOWISKA URZĘDNICZE SP Osowa Sień (REGULAMIN_NABORU[5973x1].doc) Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa