Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień, gmina Wschowa

 

Wschowa, dnia 12 lipca 2017 r.

WG.PP.6721.2.70.12.2015

 OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień, gmina Wschowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXXIII/189/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Osowa Sień, gmina Wschowa  obejmującego większość obszaru obrębu Osowa Sień oraz fragmenty obrębów: Wschowa i Nowa Wieś, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 25 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, w sali posiedzeń (I piętro) o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 30 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w ramach postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego i podaję, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ww. ustawy, do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, o której mowa w art. 39 ust. 2 ww. ustawy, i o możliwości składania uwag do dokumentacji sprawy.      

Działając na podstawie art. 29 ww. ustawy, każdy ma prawo składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67- 400 Wschowa w pokoju nr 25 w godzinach jw. albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres    e-mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie jw.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

mgr inż. Danuta PatalasRozmiar: 125.35 KB
Data publikacji: 2017-07-12 07:40:02
Ilość pobrań: 53

Data publikacji: 2017-07-12 07:20:03 (196 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-07-12 07:40:02 Dodano załącznik: (Obwieszczenie_BIP[6073x1].pdf) Anna Włoczewska-Grys

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa