Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Rejestr zarządzeń burmistrza - rok 2017

 

L.p

Zarządzenie nr z dnia

W sprawie

Wydział

1

1/2017 02.01.2017r.

Zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznej prowadzących żłobiki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Wschowa.

WOS

2

2/2017 04.01.2017r.

Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wschowa.

PP

3

3/2017 09.01.2017r.

Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

BF

4

4/2017 09.01.2017r.

Ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

5

5/2017 09.01.2017r.

Upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna dla zapewnienia całości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

BF

6

6/2017 09.01.2017r.

Ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolach w szkołach podstawowych na rok szkolnych 2016/2017, dla których organem na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

7

7/2017

09.01.2017r.

Dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

WOS

8

8/2017 09.01.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

 

WG.GiN

9

9/2017

12.01.2017r.

Powołana komisji powypadkowej w celu ustalenia okoliczności zaistniałego wypadku podczas ćwiczeń w komorze dymnej w dniu 10.04.2016r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp., z siedzibą w Świebodzinie.

WOS

 

10

10/2017 19.01.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

11

11/2017

19.01.2017r.

Powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego dnia 30.12.2016 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa na realizację zadań Gminy Wschowa.

WOS

12

12/2017

19.01.2017r.

Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

13

13/2017 19.01.2017r.

Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

14

 

14/2017

24.01.2017r.

Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

15

15/2017 24.01.2017r.

Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

16

16/2017 26.01.2017r.

Zasad udzielania wsparcia finansowego w roku 2017 realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2017.

PiM

17

17/2017

26.01.2017r.

Powołania Komisji przetargowej.

 

ZP

18

18/2017 30.01.2017r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa według stanu na koniec IV kwartału 2016.

BF

19

19/2017 30.01.2017r.

Przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z Zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

WOS

20

20/2017 09.02.2017r.

Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddawanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących zasoby gminne z przeznaczeniem na cele rolnicze.

WG.RO

21

21/2017

09.02.2017r.

Powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

KW

22

22/2017

10.02.2017r.

Realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i ratownictwa medycznego w 2017 roku.

DN

23

23/2017

10.02.2017r.

Zasad udzielania wsparcia finansowego w roku 017 realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa.

PiM

24

24/2017

15.02.2017r.

Przeprowadzania wyborów do Rady Pracowniczej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

WOS

25

25/2017

23.02.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

26

26/2017

27.02.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

WOS

27

27/2017 27.02.2017r.

Powołania Komisji ds. opiniowania i przyznawania wsparcia finansowego w ramach projektu profilaktycznego na rok 2017.

PiM

28

28/2017 27.02.2017r.

Zmiany Zarządzenia nr 7/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach których organem jest Gmina Wschowa.

WOS

29

29/2017 28.02.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GiN

30

30/2017 28.02.2017r.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na ok. szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.

WOS

31

31/2017

Zmiany Zarządzenia Nr 128/12 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

BF

32

32/2017 07.03.2017r.

Powołania zespołu oceniającego.

ZP

33

33/2017 07.03.2017r.

Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

GiN

34

34/2017

20.03.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości .

GiN

35

35/2017

30.03.2017r.

Przedstawienia Sprawozdania Rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Wschowa.

BF

36

36/2017

30.03.2017r.

Przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury we Wschowie za 2016 rok.

BF

37

37/2017

31.03.2017r.

Zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

38

38/2017

31.03.2017r.

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

BF

39

39/2017

31.03.2017r.

Zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

40

40/2017

03.04.2017r.

Ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wschowa.

WOS

41

41/2017 03.04.2017r.

Powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

PiM

42

42/2017

07.04.2017r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

43

43/2017

18.04.2017r.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klasy I szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie, utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum.

WOS

44

44/2017

20.04.2017r.

Powierzenie Zastępcy Burmistrza prowadzenie niektórych spraw Gminy.

WOS

45

45/2017

24.04.2017r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy według stanu na koniec I kwartału 2017.

BF

46

46/2017 24.04.2017r.

Przekazania Radzie Miejskiej we Wschowie sprawozdania finansowego Miasta i Gmin Wschowa za 2016 rok.

BF

47

47/2017

24.04.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GiN

48

48/2017

24.04.2017r.

Zmiany Zarządzenia nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZP

49

49/2017

28.04.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa.

BF

50

50/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.

WOS

51

51/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.

WOS

52

52/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.

WOS

53

53/2017 02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie.

WOS

54

54/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysinach.

WOS

55

55/2017 02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora samorządowego Przedszkola nr 1 „Tu mieszka bajeczka” we Wschowie.

WOS

56

56/2017 02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora samorządowego Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka” we Wschowie.

WOS

57

57/2017

02.05.2017r.

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora samorządowego Przedszkola nr 5 „Słoneczne Przedszkole” we Wschowie.

WOS

58

58/2017

08.05.2017r.

Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PiM

59

59/2017

08.05.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

60

60/2017

08.05.2017r.

Powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów.

WOS

61

61/2017

11.05.2017r.

Upoważnienia do podpisywania zaświadczeń.

WOS

62

62/2017

11.05.2017r.

Upoważnienia do podpisywania zaświadczeń.

WOS

63

63/2017

12.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.

WOS

64

64/2017

12.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.

WOS

65

65/2017

16.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 „Tu mieszka bajeczka”.

WOS

66

66/2017

16.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 „Wesoła Trójeczka” we Wschowie.

WOS

67

67/2017

16.05.2017r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 5 „Słoneczne Przedszkole” we Wschowie.

WOS

68

68/2017

16.05.2017r.

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Półkolonii Letnich organizowanych przez Gminę Wschowa w roku 2017- PÓŁKOLONIA LGIŃ 2017.

PiM

69

69/2017

16.05.2017r.

Powołania komisji przetargowej.

ZP

70

70/2017

17.05.2017r.

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.

WOS

71

71/2017

17.05.2017r.

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Konradowie.

WOS

72

72/2017

17.05.2017r.

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Łysinach.

WOS

73

73/2017

22.05.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GiN

74

74/2017

25.05.2017r.

Podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2016 rok, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższających 500 zł , wraz ze wskazaniem wyskoki umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

BF

75

75/2017

30.05.2017r.

Zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.

BF

76

76/2017

30.05.2017r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.

WOS

77

77/2017

30.05.2017r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni.

WOS

78

78/2017

30.05.2017r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 im. „Tu mieszka bajeczka” we Wschowa.

WOS

79

79/2017

30.05.2017r.

Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 im. „Wesoła Trójeczka” we Wschowie.

WOS

80

80/2017

30.05.2017r.

Powierzenia Stanowska dyrektora Przedszkola nr 5 im. „Słoneczne Przedszkole” we Wschowie.

WOS

81

81/2017

30.05.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

82

82/2017

30.05.2017r.

Wdrożenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.

WOS

83

83/2017

14.06.2017r.

Powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia niektórych spraw Gminy.

WOS

84

84/2017

19.06.2017r.

Zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

GiN

85

85/2017

19.06.2017r.

Upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

WOS

86

86/2017

22.06.2017r.

Udostępnienia stronom postępowania do wglądu akt sprawy oraz dokonywanie z nich kserokopii i odpisów.

WOS

Zarządzenia 1-19

Zarządzenia 20-24

Zarządzenia 25-34

Zarządzenie 35

Zarządzenia 36-42

Zarządzenia 43-74

Zarządzenia 75-86Data publikacji: 2017-03-07 14:06:38 (225 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-03-27 15:34:53 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2017-04-19 11:14:23 Aktualizacja Damian Poźniak
2017-05-30 13:00:09 Dodano zarządzenia Damian Poźniak
2017-06-29 14:07:48 Dodano zarządzenia Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa