Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Udzielenie Gminie Wschowa kerdytu długoterminowego w kwocie 1 450 000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na
„udzielenie Gminie Wschowa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.450.000,00 zł , na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta i Gminy Wschowa w 2005 r.”

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Specyfikację I.W.Z. można odebrać w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa) II piętro, pok. 20. Cena specyfikacji 80,00 zł .
3.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta winna zawierać oświadczenie wykonawcy, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędny potencjał finansowy, ekonomiczny, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5.Oferta musi obejmować całości zamówienia . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7.Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 marca 2009r. (42 miesiące).
8.W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto.
3.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
-cena (koszt) o wadze - 100 %
10.Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. 20 w terminie do dnia 6 października 2005 r. roku, do godz. 12-tej.
11.Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu ( 6 października 2005 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze.
12.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
13.Szczegółowych informacji udzielają:
•Anna Benit – Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa, 67-400 Wschowa ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 27, telefon 540-24-26 wew.37,codziennei od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
•Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie tel.540-24-26 wew.42, II piętro pok. nr 20 ( codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00).

Wschowa, dnia 19 września 2005 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2005-09-19 16:08:01 ( odsłon)
- Małgorzata Ilska
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa