Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap III

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA, RYNEK 1
(0-65) 5408600, FAX (0-65)5401340

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ogłasza przetarg nieograniczony
na:

„Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie - Etap III”

1. Etap III swoim zakresem obejmuje:
a) chodniki i place edukacji ekologicznej
b) zieleń- wykonanie trawników
c) zamontowanie siedzisk z bali drewnianych z drewna dębowego
d) wykonanie ogrodzenia z siatki
e) wykonanie rzutni pchnięcia kulą

2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 45 21 22 20-4; pomocniczo: 45 23 32 22–1; 77 31 41 00-5
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, opisie technicznym stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej i kosztorysowej stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.wschowa.pl
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego, II piętro pok. 20. Cena specyfikacji 26,00 zł .
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
6.1. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
6.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
6.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.
6.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- Kierownik/cy budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej, należący do Izby Inżynierów Budownictwa.
- minimum 10 wykwalifikowanych pracowników fizycznych, gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
6.4.3. Posiadają minimum po 1 szt. n/w sprawnego technicznie sprzętu:
1) walec wibracyjny samojezdny
2) glebogryzarka mechaniczna
3) wibrator powierzchniowy
4) piła do cięcia kostki
5) środek transportowy do 5.0 Mg
6) samochód dostawczy
6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
6.5.1. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.
6.5.2. Dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia – nie niższej niż wartość oferty.

6.6. Udzielą gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż :
- na wykonane roboty (materiał i robocizna) - 36 miesięcy
oraz przystąpią do usunięcia wad i usterek w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
6.7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2000,00 PLN.
8. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części robót osobom trzecim ( podwykonawcom).
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2009 r.
13. W ofercie należy wyodrębnić cenę netto i brutto oraz wyszczególnić podatek VAT.
14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena brutto (koszt) o wadze - 100 %
15. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 20 na II piętrze, w terminie do dnia 28 września 2009 roku, do godz. 12:00.
16. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu (28 września 2009 r.) o godz.13:00 w siedzibie zamawiającego, w Sali Gotyckiej na parterze budynku.
17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu września 2009 r.
21. Szczegółowych informacji udzielają:
• Marian Szarejko – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie ul. Rynek 1 , II piętro - pokój nr 21, telefon 065/ 540-86-44, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.
• Małgorzata Ilska - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie II piętro pok. nr 20, tel.065/ 540-86-42 , codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 14:00.

Wschowa, dnia 07 września 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2009-09-08 10:43:08 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-30 12:15:04 Usunięto załącznik: SPECYFIKACJA_Z_ZALACZNIKAMI_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap3_092009 (SPECYFIKACJA_Z_ZALACZNIKAMI_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap3_092009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:15:05 Usunięto załącznik: KOSZTORYS_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap3_092009 (KOSZTORYS_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap3_092009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:15:05 Usunięto załącznik: RYSUNKI_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap3_092009 (RYSUNKI_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap3_092009.exe) Ewa Bogusławska
2015-04-30 12:15:05 Usunięto załącznik: ZAL_NR_2_DO_SIWZ_Opis_techniczny_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap3_092009 (ZAL_NR_2_DO_SIWZ_Opis_techniczny_Zagospodarowanie_terenu_wokol_SP1_Etap3_092009.exe) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa