Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa/modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie (roboty budowlane i instalacyjne) – Część 1 zamówienia realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowe

 

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa/modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie (roboty budowlane i instalacyjne) – Część 1 zamówienia realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie” - II postępowanie.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie w BZP  nr 618761-N-2018 z dnia 2018-09-19 r. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500224684-N-2018 z dnia 19-09-2018 r.
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, krajowy numer identyfikacyjny 52678800000, ul. Rynek  1 , 67400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 408 600, e-mail [email protected], faks 655 401 340.
Adres strony internetowej (URL): www.wschowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wschowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa/modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie (roboty budowlane i instalacyjne) – Część 1 zamówienia realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie” - II postępowanie.
Numer referencyjny: ZP.271.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa/modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie (roboty budowlane i instalacyjne) – Część 1 zamówienia realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnieniowego Sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie”.
2. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
2.1. ETAP I 2.1.1. Roboty ogólnobudowlane:
a) roboty rozbiórkowe
b) roboty konstrukcyjne - zgodnie z kosztorysem ofertowym „ślepym”: grupa 1 i grupa 2 w całości , w grupie 3: od pozycji 54 do pozycji 62 2.1.2. Roboty instalacji sanitarnych - zgodnie z kosztorysem ofertowym „ślepym”: w całości: grupa 1, grupa 2, grupa 3 i grupa 4
2.1.3. Roboty instalacji elektrycznych: prace o wartości 15% wartości kosztorysowej robót.
2.2. ETAP II
2.2.1. Pozostałe roboty ogólnobudowlane nie wyszczególnione w pkt.2.1. ppkt 2.1.1. lit.a -b.
2.2.2. Roboty instalacyjne – sanitarne nie wyszczególnione w pkt. pkt.2.1. ppkt 2.1.2.:
a) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
b) wykonanie instalacji doprowadzającej ciepło technologiczne dla potrzeb wentylacji, ogrzewania powietrznego sali widowiskowej i kurtyny powietrznej na klatce schodowej
c) wykonanie ogrzewania sali widowiskowej
d) wykonanie instalacji wentylacyjnej
e) wykonanie instalacji klimatyzacyjnej
f) wykonanie instalacji oddymiającej
2.2.3. Roboty instalacyjne elektryczne nie wyszczególnione w pkt. 2.1. ppkt 2.1.3:
a) roboty demontażowe
b) roboty montażowe
2.2.4. Wyposażenie sali widowiskowej:
a) Zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych foteli widowiskowych/audytoryjnych,
b) montaż zabudowy meblowej stołu mikserskiego.
2.2.5. Prace obejmujące wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45311200-2
39113100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 15% wartości zamówienia podstawowego.


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1.1. Etap I - roboty budowlane, o którym mowa w Rozdziale 1 pkt 4.1. SIWZ - do dnia 10 grudnia 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:
1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne):
a) samochód dostawczy
b) samochód wywrotka
c) wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg
d) rusztowanie niezbędne do wykonania robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych - 1kpl.
e) betoniarka wolnospadowa elektryczna.
f) spawarka
g) żuraw samochodowy
2.Dysponuje lub będzie dysponował: osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami:
1)kierownik budowy, który:
- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
- posiada aktualny wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.
2) kierownik robót elektrycznych, który posiada:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.)
- aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.
3) kierownik robót sanitarnych, który posiada:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
- aktualny wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej.
3.Dysponuje co najmniej 10-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu.
4.Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej po jednym zamówieniu tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia polegającym na:
- wykonaniu robót ogólnobudowlanych polegających na budowie przebudowie budynku/ów użyteczności publicznej o wartości minimum 650 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy;
- wykonaniu robót instalacyjnych sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej o wartości minimum200 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy,
- wykonaniu robót instalacyjnych elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej o wartości minimum 120 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o umowę spółki cywilnej należy przedłożyć zaświadczenia dotyczące zarówno każdego wspólnika spółki indywidualnie jak również zaświadczenie dotyczące spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących.
2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o umowę spółki cywilnej należy przedłożyć zaświadczenia dotyczące zarówno każdego wspólnika spółki indywidualnie jak również zaświadczenie dotyczące spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących.
3.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4.oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1445).- wg. załącznika nr 16 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, według załącznika nr 13 do SIWZ. 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 14 do SIWZ.
3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 15 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełnione kosztorysy ofertowe – w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiary robót oraz kosztorysy „ślepe”, stanowiące załączniki nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
2.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
– z wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 11 do SIWZ. (jeżeli dotyczy).
3.Dowód uiszczenia wadium, z zastrzeżeniem pkt.5 Rozdziału 8 SIWZ.
4.Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy).
6.Wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 12 do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie według załącznika nr 12A do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane 30,00
okres gwarancji i rękojmi na fotele widowiskowe 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach:
a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0 stopni C, a w przypadku technologii betonowych poniżej +5 stopni C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru;
b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ;
e) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy;
f) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
g) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót,
h) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz (jeżeli dotyczy);
i) w przypadku przedłużenia terminu uzyskania wymaganych prawem opinii i zgody innych organów (jeżeli dotyczy);
j) w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum;
k) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym;
l) urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT),
m) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
o) wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa
p) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
r) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający może:
a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron;
b) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum;
c) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
d) przedłużyć termin wykonania umowy;
e) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania;
f) wprowadzić roboty zamienne;
g) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy);
h) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia;
i) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia;
j) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego;
k) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


 

 


SIWZ.pdf
Rozmiar: 19 349.46 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:09:53
Ilość pobrań: 56
Zał. nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia _roboty budowlane.exe
Rozmiar: 197.91 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:15:43
Ilość pobrań: 31
Zał. nr 2a do SIWZ- Plan sytuacyjny.exe
Rozmiar: 12 955.87 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:16:45
Ilość pobrań: 27
Zał. nr 2a do SIWZ -Projekt budowlany ARCHITEKTURA.exe
Rozmiar: 8 784.05 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:18:16
Ilość pobrań: 42
Zał nr 2a do SIWZ -Wizualizacja.exe
Rozmiar: 12 922.64 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:19:16
Ilość pobrań: 30
ZAŁ. NR 2b do SIWZ - Projekt Budowlany _instalacje elektryczne.exe
Rozmiar: 7 095.19 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:19:48
Ilość pobrań: 25
ZAŁ. NR 2c do SIWZ - Projekt budowlany - instalacje sanitarne.exe
Rozmiar: 12 137.79 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:20:29
Ilość pobrań: 23
Zał. nr 3 do SIWZ Projekt wykonawczy AKUSTYKA.pdf
Rozmiar: 1 121.51 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:20:54
Ilość pobrań: 34
Zał. nr 4a do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa - roboty ogólnobudowlane.exe
Rozmiar: 461.63 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:21:19
Ilość pobrań: 27
Zał. nr 4b do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa - roboty instalacyjne sanitarne.exe
Rozmiar: 681.40 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:21:43
Ilość pobrań: 21
Zał. nr 4c do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa - roboty instalacyjne elektryczne.exe
Rozmiar: 396.26 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:22:04
Ilość pobrań: 21
Zał. nr 5 do SIWZ - Decyzja Starosty Wschowskiego pozwolenie na budowę.pdf
Rozmiar: 879.65 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:22:29
Ilość pobrań: 15
Zał. nr 6 do SIWZ -Decyzja LWKZ - pozwolenie na prowadzenie robót..pdf
Rozmiar: 990.83 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:22:54
Ilość pobrań: 16
Zał. nr 7 do SIWZ -Projekt umowy- roboty budowlane.pdf
Rozmiar: 418.60 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:23:19
Ilość pobrań: 20
Zał. nr 8 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY.doc
Rozmiar: 98.50 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:23:49
Ilość pobrań: 21
Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu.doc
Rozmiar: 71.50 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:24:17
Ilość pobrań: 21
Zał. nr 10 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
Rozmiar: 47.00 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:24:42
Ilość pobrań: 20
Zał. nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów.doc
Rozmiar: 42.00 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:26:18
Ilość pobrań: 21
Zał. nr 12 do SIWZ - Oswiadczenie_-_Grupa_kapitalowa;.doc
Rozmiar: 78.50 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:26:42
Ilość pobrań: 19
Zał. nr 12A do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej.doc
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:27:06
Ilość pobrań: 21
Zał. nr 13 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc
Rozmiar: 49.00 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:27:31
Ilość pobrań: 18
Zał. nr 14 do SIWZ - Wykaz narzędzi.doc
Rozmiar: 55.00 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:27:56
Ilość pobrań: 20
Zał. nr 15 do SIWZ - Wykaz osób.doc
Rozmiar: 120.50 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:28:27
Ilość pobrań: 19
Zał. nr 16 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków lokalnych.doc
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:28:50
Ilość pobrań: 19
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2018-09-19 09:39:11
Ilość pobrań: 31
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 1 129.54 KB
Data publikacji: 2018-10-04 14:00:56
Ilość pobrań: 41
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Rozmiar: 565.40 KB
Data publikacji: 2018-10-25 12:38:07
Ilość pobrań: 24

Data publikacji: 2018-09-19 08:09:50 (338 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-09-19 09:09:53 Dodano załącznik: SIWZ.pdf (SIWZ[6496x1].pdf) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:15:43 Dodano załącznik: Zał. nr 1 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia _roboty budowlane.exe (Zał[6496x2].exe) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:16:46 Dodano załącznik: Zał. nr 2a do SIWZ- Plan sytuacyjny.exe (Zał[6496x3].exe) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:18:16 Dodano załącznik: Zał. nr 2a do SIWZ -Projekt budowlany ARCHITEKTURA.exe (Zał[6496x4].exe) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:19:16 Dodano załącznik: Zał nr 2a do SIWZ -Wizualizacja.exe (Zał_nr_2a_do_SIWZ_-Wizualizacja[6496x5].exe) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:19:48 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2b do SIWZ - Projekt Budowlany _instalacje elektryczne.exe (ZAŁ[6496x6].exe) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:20:30 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2c do SIWZ - Projekt budowlany - instalacje sanitarne.exe (ZAŁ[6496x7].exe) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:20:55 Dodano załącznik: Zał. nr 3 do SIWZ Projekt wykonawczy AKUSTYKA.pdf (Zał[6496x8].pdf) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:21:19 Dodano załącznik: Zał. nr 4a do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa - roboty ogólnobudowlane.exe (Zał[6496x9].exe) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:21:44 Dodano załącznik: Zał. nr 4b do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa - roboty instalacyjne sanitarne.exe (Zał[6496x10].exe) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:22:05 Dodano załącznik: Zał. nr 4c do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa - roboty instalacyjne elektryczne.exe (Zał[6496x11].exe) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:22:29 Dodano załącznik: Zał. nr 5 do SIWZ - Decyzja Starosty Wschowskiego pozwolenie na budowę.pdf (Zał[6496x12].pdf) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:22:54 Dodano załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ -Decyzja LWKZ - pozwolenie na prowadzenie robót..pdf (Zał[6496x13].pdf) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:23:19 Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ -Projekt umowy- roboty budowlane.pdf (Zał[6496x14].pdf) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:23:49 Dodano załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY.doc (Zał[6496x15].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:24:18 Dodano załącznik: Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu.doc (Zał[6496x16].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:24:43 Dodano załącznik: Zał. nr 10 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc (Zał[6496x17].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:26:18 Dodano załącznik: Zał. nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów.doc (Zał[6496x18].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:26:43 Dodano załącznik: Zał. nr 12 do SIWZ - Oswiadczenie_-_Grupa_kapitalowa;.doc (Zał[6496x19].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:27:06 Dodano załącznik: Zał. nr 12A do SIWZ - Oświadczenie o braku przynalezności do grupy kapitałowej.doc (Zał[6496x20].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:27:31 Dodano załącznik: Zał. nr 13 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (Zał[6496x21].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:27:56 Dodano załącznik: Zał. nr 14 do SIWZ - Wykaz narzędzi.doc (Zał[6496x22].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:28:27 Dodano załącznik: Zał. nr 15 do SIWZ - Wykaz osób.doc (Zał[6496x23].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:28:50 Dodano załącznik: Zał. nr 16 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. podatków lokalnych.doc (Zał[6496x24].doc) Małgorzata Ilska
2018-09-19 09:39:12 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc (OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA[6496x25].doc) Małgorzata Ilska
2018-10-04 14:00:56 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert (Informacja_z_otwarcia_ofert[6496x26].pdf) Małgorzata Ilska
2018-10-18 12:03:45 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty[6496x27].pdf) Małgorzata Ilska
2018-10-25 12:38:07 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (BIP_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY[6496x28].pdf) Małgorzata Ilska
2018-10-25 12:39:01 Usunięto załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (BIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty[6496x27].pdf) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa