Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa”- Część B zamówienia

ZP.271.15.2017                                               Wschowa, dnia 18 grudnia 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  OFERTY

 

       Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm., dalej Pzp) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wschowa”- Część B zamówienia dokonano wyboru oferty nr 1/2, złożonej przez ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, oferującej wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 633 378,52 zł brutto.  Wyboru oferty dokonano w oparciu o kryteria: cena o wadze 60%, termin płatności o wadze 40%.

            Oferta firmy ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, spełnia warunki udziału w postępowaniu, uzyskała 100 pkt. na 100 możliwych i została uznana jako najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp.

            W postępowaniu przetargowym na realizację Części B przedmiotowego zamówienia, w terminie składania ofert wpłynęła jedna (1) oferta:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty (brutto)

Termin płatności

Ilość uzyskanych pkt. w kryterium cena

Ilość uzyskanych pkt. w kryterium termin płatności

Łączna ilość uzyskanych pkt.

1/2

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

633 378,52

30 dni

60,00

40,00

100,00

 

  W postępowaniu nie wykluczono żadnego  wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zawarcie umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, może nastąpić w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faksem lub drogą elektroniczną).

 

                                                                                                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                       /-/ mgr inż. Danuta Patalas

 


Zawiadomienie o wyborze oferty- część B
Rozmiar: 385.37 KB
Data publikacji: 2017-12-18 14:40:19
Ilość pobrań: 10

Data publikacji: 2017-12-18 14:34:32 (79 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-12-18 14:40:21 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty- część B (BIP_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_część_B[6223x1].pdf) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa